Demonstratie voor de vrijlating van blogger Raif Badawi

Mensenrechten in Nederland

Het is van het groot belang dat burgers zich gezamenlijk publiekelijk kunnen uitspreken. Het recht om te demonstreren is een fundamenteel mensenrecht dat nauw samenhangt met bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting. Demonstraties zijn belangrijk voor een gezonde democratische, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Daarom is het recht om te demonsteren stevig verankerd in mensenrechtenverdragen én ook de Nederlandse (Grond)wet.

Iedereen en iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen voor een vergadering, protest of demonstratie. Zo is vastgelegd in artikel 21 van het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke rechten, artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens, én in artikel 9 van de Nederlandse Grondwet. Demonstreren staat vrij. Dus in principe mag de overheid aan een demonstratie geen beperkingen opleggen, behalve wanneer dat echt noodzakelijk is vanwege de openbare orde of de volksgezondheid.

Demonstreren is dus geen gunst, maar een recht. De burgemeester en de politie moeten alles in het werk stellen om een demonstratie zo goed mogelijk te laten verlopen. Helaas gaat dat niet altijd goed in Nederland. Burgers die vreedzaam (willen) demonstreren, stuiten op allerlei problemen. Amnesty heeft daar soms ook last van, bijvoorbeeld tijdens acties bij ambassades. Om deze redenen maakt Amnesty zich hard voor betere waarborgen voor het recht om te demonstreren in Nederland.

Wat is het probleem?

De meeste demonstraties verlopen zonder problemen. Maar helaas gaat het toch ook geregeld mis en worden mensen die vreedzaam (willen gaan) demonstreren tegengehouden. Soms worden demonstraties zelfs verboden.

Zo zijn in de afgelopen jaren in Nederland voorafgaand en tijdens demonstraties:

 • Uitingen verboden en protestborden met niet-strafbare uitingen toch in beslag genomen. Dat is in strijd met het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting.
 • Mensen die vreedzame demonstreerden aangehouden. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens demonstraties tegen de monarchie, Zwarte Piet of het bestuur van Feyenoord.
 • Demonstranten die geen regels overtraden ‘zomaar’ om legitimatie gevraagd. Soms maakt de politie bij demonstraties foto’s en filmopnames van vreedzame demonstranten. Dat kan mensen afschrikken om zich uit te spreken en aan demonstraties mee te doen (dat heeft een verlammend effect). Op 7 oktober 2021 vorderde de politie het legitimatiebewijs van een Amnesty-medewerker nadat hij een petitie in de brievenbus van de Chinese ambassade deed.
 • Te strikte beperkingen (regels) opgelegd aan organisatoren nadat ze de gemeente hadden geïnformeerd over hun voorgenomen demonstratie. Zo wordt het demonstreren bij ambassades geregeld niet toegestaan. En legden burgemeester aan Klimaatprotesten in maart 2021 meer beperkingen op dan strikt noodzakelijk.
 • Demonstraties verboden op grond van gemeentelijke noodwetgeving. Dat gebeurde de afgelopen jaren bijvoorbeeld tijdens Sinterklaasintochten in onder meer Rotterdam (2016), Dokkum (2017), Zwolle en Nijmegen (2018)
 • Mensen slachtoffer geworden van onrechtmatig en excessief politiegeweld. Amnesty heeft dit gedocumenteerd en zich daarover kritisch uitgesproken.

Wat doet Amnesty?

Amnesty vindt dat de overheid het recht op demonstratie in Nederland beter moet waarborgen en maakt zich daar hard voor. Dat doen we door onderzoek en lobby. Ook onderneemt Amnesty soms juridische actie.

Lobby en onderzoek

Amnesty heeft een inventarisatie gemaakt van de problemen die actiegroepen en organisaties – en Amnesty zelf – ondervinden. Ook hebben we aan de hand van internationale mensenrechtenverdragen en -standaarden het wettelijk kader (de Wet openbare manifestaties) en het beleid rondom demonstraties geanalyseerd. Op basis van deze analyse hebben we aanbevelingen opgesteld voor verbetering van wetgeving en de handhaving daarvan. In (lobby)gesprekken en bijeenkomsten brengen we die onder de aandacht van politici, burgemeesters, ambtenaren, en vertegenwoordigers van de politie. Soms uit Amnesty publiekelijk kritiek, bijvoorbeeld naar aanleiding van de aanhouding van tweehonderd demonstranten die in Rotterdam in november 2016 tegen Zwarte Piet protesteerden. Of in de zomer van 2018 in reactie op de BBQ’s die Pegida wilde organiseren bij moskeeën in en aantal Nederlandse steden.

Over de speciale taken en plichten van de politie bij het faciliteren van demonstraties heeft Amnesty een publicatie opgesteld.

Juridische actie

Amnesty ondervindt geregeld tegenwerking bij (het voorbereiden van) demonstraties. In een aantal gevallen hebben we besloten om daartegen juridische stappen te nemen.

Zo heeft Amnesty in december 2018 een officiële klacht ingediend over het politieoptreden bij een vreedzaam eenmansprotest bij het bezoek van de Chinese premier Li Keqiang aan het Haags Gemeentemuseum. De politiechef Den Haag heeft de klacht pas in mei 2021 afgedaan. De klacht over de ID-controle is gegrond verklaard; de politie had geen legitimatiebewijs mogen vorderen. Wat betreft het klachtonderdeel over de onvoldoende bescherming van een vreedzame demonstrant tegen belaging van vijandig publiek, zijn we deels in het gelijk gesteld.

In januari 2017 vocht Amnesty een verbod aan van de burgemeester van Den Haag om te demonstreren voor de Turkse ambassade. De rechtbank stelde Amnesty in het gelijk. Ook hebben we juridische stappen ondernomen vanwege de aanhouding van twee Amnesty-medewerkers in oktober 2014 toen zij voor de Russische ambassade in Den Haag demonstreerden. Pas na tweeënhalf jaar liet het Openbaar Ministerie weten dat zij ten onrechte zijn aangehouden.

In november 2017 legde de burgemeester van Maastricht beperkingen op aan mensen, onder wie Amnesty-vrijwilligers, die demonstreerden tegen de uitzetting van vluchtelingen naar Afghanistan. Zij dienden ‘zich te onthouden van het doen van andere uitingen die als aanstootgevend of schokkend ervaren (kunnen) worden’. Daarnaast mochten demonstranten, zonder voorafgaande toestemming geen flyers uitdelen en moesten de organisatoren van het protest gecertificeerde verkeersregelaars inhuren. De organisatoren zijn een juridische procedure gestart tegen deze voorwaarden. Bij de klachtencommissie en later ook de rechtbank Limburg kregen ze al deels gelijk. De zaak ligt nu bij de Raad van State. Lees meer

Het is belangrijk te vermelden dat demonstraties van Amnesty vaak ook wél goed gefaciliteerd worden en dat de politie juist met ons meedenkt zodat ons protest goed zichtbaar is.

Ontwikkelingen

Het demonstratierecht staat de laatste tijd ter discussie. Incidenten bij demonstraties komen geregeld in het nieuws en leiden tot een verhit debat. Begin oktober 2017 organiseerde de gemeente Rotterdam een bestuurlijke conferentie. Later die maand was er een seminar op de Politie Academie. De Tweede Kamer heeft nog niet uitgebreid gedebatteerd over demonstratierecht. Recent verschenen een aantal belangrijke onderzoeken met aanbevelingen voor betere waarborgen voor van het recht om te demonstreren; zoals de wetenschappelijke evaluatie van de Wet- openbare manifestaties, en het onderzoek dat de Nationale ombudsman in maart 2018 publiceerde. De politie, het Openbaar Ministerie en de Gemeente Amsterdam ontwikkelden Het handboek Demonstreren ‘Bijkans Heilig’  voor gemeenten, met informatie over verantwoordelijkheden en bevoegdheden en aanwijzingen om het demonstratierecht optimaal te garanderen. Ook wordt regelmatig met succes geprocedeerd tegen inperkingen van het demonstratierecht, bijvoorbeeld door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de beweging Nederland Wordt Beter en Amnesty (zie hierboven onder ‘Wat doet Amnesty’).

Amnesty’s oproep

Amnesty vindt dat de overheid het recht op demonstratie in Nederland beter moet waarborgen. Daarom roepen we de overheid op om de volgende aanbevelingen op te volgen.

 • Er moeten uniforme, soepelere procedures komen voor het aanmelden van demonstraties.
 • Er mogen geen beperkingen vooraf gesteld worden aan de inhoud van demonstraties.
 • Vreedzame demonstranten mogen in principe niet worden aangehouden.
 • Noodverordeningen of -bevelen moeten minder lichtzinnige ingezet worden voor het reguleren van vreedzaam protest.
 • Er moeten strikte(re) regels komen ter bescherming van de privacy van demonstranten.
 • Nederlandse gemeenten moeten voldoende kennis in huis hebben over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom demonstratierecht, zoals uitgewerkt in onder andere het handboek Demonstreren ‘Bijkans heilig’. En zij moeten demonstraties in lijn met de mensenrechten optimaal faciliteren.

Meer informatie over demonstratierecht?