Statuten, reglement en richtlijnen

Ons doel en onze uitgangspunten en werkwijze zijn vastgelegd in de Statuten en het Algemeen Reglement.

Onze visie en missie

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten, zoals verdragen, verklaringen en richtlijnen.

Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het ondernemen van actie gericht op het voorkómen en beëindigen van ernstige inbreuken op al deze rechten.

Onze waarden

Amnesty International vormt een wereldwijde gemeenschap van mensenrechtenverdedigers, die gebaseerd is op principes van internationale solidariteit, effectieve acties voor individuele slachtoffers, de universaliteit en ondeelbaarheid van mensenrechten, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, democratie en wederzijds respect.

Onze organisatie

Amnesty International vormt een wereldomvattende gemeenschap van verdedigers van de mensenrechten en werkt op basis van internationale solidariteit, doeltreffende actie ten bate van individuele slachtoffers, aandacht voor de hele wereld, de universaliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, en democratie en wederzijds respect. Amnesty Internationaal heeft afdelingen in meer dan zeventig landen.

Met zo’n 255.000 leden is Amnesty Nederland uitgegroeid tot één van de grootste nationale afdelingen van Amnesty International. Op het Landelijk Secretariaat in Amsterdam werken ruim 100 betaalde medewerkers, ongeveer 60 vrijwilligers en een aantal stagiaires. Onze directeur Dagmar Oudshoorn heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en vertegenwoordigt deze naar buiten.

Voor verdere informatie lees onze statuten en ons algemeen reglement.

Richtlijnen

Governance
SBF-code voor Goed Bestuur
INGO Accountability Charter

Financieel
RJ 650 Richtlijn voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
GDN Richtlijn financieel beheer goede doelen
GDN Aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer & Administratie
GDN Regeling beloning directeuren van goede doelen.

Fondsenwerving
DDMA Privacycode : Gedragscode voor het gebruik van Persoonsgegevens ihkv direct marketing
DDMA Code E-mail : De Code Verspreiding Reclame via E-mail
DDMA Reclamecode Social Media
DDMA Code Listbroking
DDMA Gedragscode voor Telemarketing
DDMA Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk
DDMA Regeling Privacy Waarborg en Handhavingsreglement Consumenten
DDMA Gedragscode Fieldmarketing
DDMA Code voor het gebruik van Postfilter
IF Richtlijn Werving Nalatenschappen

Belastingdienst
ANBI voorwaarden