Statuten en algemeen reglement

Ons doel en onze uitgangspunten en werkwijze zijn vastgelegd in de Statuten en het Algemeen Reglement.

Onze visie en missie

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten, zoals verdragen, verklaringen en richtlijnen.

Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het voorkómen en beëindigen van ernstige inbreuken op al deze rechten.

Onze waarden

Amnesty International vormt een wereldwijde gemeenschap van mensenrechtenverdedigers, die gebaseerd is op principes van internationale solidariteit, effectieve acties voor individuele slachtoffers, wereldwijde bezetting, de universaliteit en ondeelbaarheid van mensenrechten, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, democratie en wederzijds respect.

Onze organisatie

Amnesty International vormt een wereldomvattende gemeenschap van verdedigers van de mensenrechten en werkt op basis van internationale solidariteit, doeltreffende actie ten bate van individuele slachtoffers, aandacht voor de hele wereld, de universaliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, en democratie en wederzijds respect. Amnesty Internationaal heeft afdelingen in meer dan zeventig landen.

Met zo’n 255.000 leden is Amnesty Nederland uitgegroeid tot één van de grootste nationale afdelingen van Amnesty International. Op het Landelijk Secretariaat in Amsterdam werken ruim 100 betaalde medewerkers, ongeveer 60 vrijwilligers en een aantal stagiaires. Onze directeur Eduard Nazarski heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en vertegenwoordigt deze naar buiten.

Voor verdere informatie lees onze statuten en ons algemeen reglement.