Samenwerkingspartners

Om veranderingen in de mensenrechtensituatie in onze doellanden te bereiken zijn partnerschappen met mensenrechtenorganisaties en -activisten ter plekke, inclusief Amnesty-secties, van grote betekenis. Samenwerking met partners kan leiden tot meer impact doordat we samen meer kennis en invloed hebben dan afzonderlijk. Amnesty kan de capaciteit van deze lokale partners en activisten versterken door hen toegang te geven tot kennis, door onze ervaring te delen, en via onze (internationale) lobbykanalen en (internationale) donoren. Bovendien vergroten we onze slagkracht in samenwerkingsverbanden, doordat we een bredere achterban kunnen betrekken en meer maatschappelijk draagvlak kunnen creëren.

In het afgelopen jaar zijn vijf samenwerkingsverbanden geëvalueerd, waarvan hieronder een korte reflectie is opgenomen.

Samenwerking met Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is de grootste goede doelenloterij van Nederland. Van elk lot gaat ten minste 40 procent naar maar liefst honderd goede doelen op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, sociale cohesie, natuur en milieu. Ook Amnesty ontvangt elk jaar een bijdrage. Deze waarborgt onze onafhankelijkheid als mensenrechtenorganisatie. Door één of meerdere loten te kopen steunt u indirect onze strijd voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen, overal ter wereld.

Voor 2023 was de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij maar liefst €3,6 miljoen. Bovenop de jaarlijkse bijdrage ontving Amnesty voor het project Watching Big Brother in 2021 een extra gift van €2.583.000 voor drie jaar. Lees meer over deze samenwerking.

Samenwerking met PAX voor vrede

Sinds 2010 vormt Amnesty samen met PAX voor vrede (hiervoor IKV PAX Christi), Free Press Unlimited en het Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) de alliantie ‘Freedom from Fear’. Hierin wordt samengewerkt op het gebied van vrede, mensenrechten en conflictpreventie in diverse fragiele en repressieve staten, zoals Sierra Leone, Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Vanuit het Medefinancieringsstelsel II ontving Amnesty hiervoor de afgelopen vijf jaar subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat werd gebruikt voor capaciteitsversterking van mensenrechtenactivisten in Afrika (Huricap).

Amnesty’s expertise op het gebied van capaciteitsversterking, monitoren en documenteren van schendingen, en mensenrechteneducatie sluit goed aan bij de kennis en ervaring van PAX op het gebied van conflictpreventie, faciliteren van vredesprocessen, lobby en advocacy. Daarom dienden PAX en Amnesty gezamenlijk in 2014 een subsidieaanvraag in bij het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een strategisch partnerschap voor ‘Pleiten
en beïnvloeden’ voor  2016-2020.

Begin 2015 werd bekend dat de ‘Freedom from Fear’-alliantie als een van de vijfentwintig strategische partners is geselecteerd. Het programmavoorstel kreeg de hoogste inhoudelijke beoordeling. In de loop van 2015 is het Strategisch Partnerschap met het ministerie verder vormgegeven en hebben Amnesty en PAX nieuwe afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking binnen dit nieuwe partnerschap. Zo is afgesproken dat PAX optreedt als penvoerder en dat Amnesty de overheidssubsidie uitsluitend zal gebruiken voor de capaciteitsversterking van lokale partners in Afrika en het Midden-Oosten.

Samenwerking met Adessium Foundation

De samenwerking tussen Amnesty en Adessium Foundation bestaat al vele jaren. Adessium Foundation streeft naar een evenwichtige samenleving gekenmerkt door integriteit, balans tussen mens en natuur en medemenselijkheid. Om deze missie invulling te geven steunt Adessium Foundation voor drie jaar onder meer Amnesty’s project ‘Mensen zonder verblijfsrecht in Nederland’. Met de bijdrage van Adessium kon Amnesty in 2015 – naast haar werk op vreemdelingenbewaring – onderzoek doen naar ‘mensenrechten op straat’ ofwel: de mensenrechten van mensen die zich zonder verblijfsrecht in Nederland bevinden. Tevens is een start gemaakt met een onderzoek naar mensenrechten tijdens het traject van uitzettingen.

Samenwerking met ASN Bank

Al sinds midden jaren ’70 is sprake van een vruchtbaar samenwerkingsverband tussen ASN Bank en Amnesty Nederland. We vinden elkaar in een gemeenschappelijk streven naar een betere wereld. Vanaf 2018 ondersteunt de ASN Bank weer ruimhartig Amnesty’s werk. Namens ASN-klanten met een rekening ASN Ideaalsparen steunt ASN Bank Amnesty’s Masterclasses voor studenten zonder dat het de klant iets kost. In het Amnesty Masterclass-programma leren mbo-, hbo-, en wo-studenten waarom mensenrechten zo belangrijk zijn. Daarnaast worden ze gemotiveerd om actief bij te dragen aan het vergroten van het draagvlak voor mensenrechten.

Amnesty ziet een grote meerwaarde in deze samenwerking. Gezamenlijk komen beide partners op voor de mensenrechten en wordt er zichtbaarheid aan elkaars werk gegeven. Voor het komende jaar streven we ernaar om de samenwerking verder uit te bouwen. Lees meer over deze samenwerking.

Samenwerking met Movies that Matter

In 2016 is het vijftien jaar geleden dat het Amnesty International Filmfestival werd opgericht. Tien jaar geleden verzelfstandigde het filmfestival tot Stichting Movies that Matter. Sindsdien is Amnesty hoofdpartner van het Movies that Matter Festival. Amnesty onderschrijft de doelstelling van Movies that Matter om ‘ogen te openen voor mensenrechten’ met films en debat. Het festival draagt via het krachtige medium film direct bij aan Amnesty’s doelstellingen op het gebied van educatie, campagnes en programma’s. Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is het jaarlijkse MBO-debat, waarbij scholieren op het festival met elkaar in discussie gaan over actuele mensenrechtenthema’s. In 2015 is het hoofdpartnerschap met drie jaar verlengd. Ook de samenwerking rondom het filmprogramma A Matter of ACT, waarin mensenrechtenactivisten centraal staan, wordt gecontinueerd. Naast de vertoning van de films waarin de activisten centraal staan is er voor hen een uitgebreid programma, met onder meer bezoeken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, ngo’s en persinterviews. In 2015 is besloten om een tweede label te lanceren: de Amnesty Selection. Daarbij gaat het om films die inhoudelijk aansluiten op onze actuele campagnes en programma’s en waarbij Amnesty actief bijdraagt aan het randprogramma bij deze films.