© Amnesty International

Financiën en fondsenwerving

Als Amnesty willen we altijd en overal kunnen zeggen wat we willen. Tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. Daarom nemen we nooit geld aan van overheden voor onderzoek en campagnes. Zo bewaken we onze geloofwaardigheid. Hierdoor zijn we wel financieel afhankelijk van onze leden. Van jou dus.

Fondsenwerving

De uitgangspunten voor fondsenwerving van Amnesty International om ons werk ter verdediging en bescherming van mensenrechten te kunnen uitvoeren, zijn de volgende.

  • De financiële steun van individuen (leden, donateurs en supporters) is en blijft de belangrijkste bron voor legitimiteit en financiering van het werk van Amnesty International.
  • Het werven van fondsen stelt ons in staat om impact te behalen op het gebied van mensenrechten en is geen doel op zich.
  • Onze fondsenwervende activiteiten mogen onze onafhankelijkheid en geloofwaardigheid niet in gevaar brengen.
  • Wij zullen donateurs, leden en het grote publiek informeren over de manier waarop wij gebruik maken van de middelen die ons ter beschikking zijn gesteld, en de mensenrechtenimpact die wij daarmee hebben weten te behalen.
  • Amnesty International zal geen financiering aanvaarden uit bronnen die betrokken zijn bij of verbonden met mensenrechtenschendingen.
  • Amnesty International accepteert alleen steun van (nationale en lokale) overheden voor werk op het gebied van mensenrechteneducatie.

Financieel beleid

De kosten die wij jaarlijks maken, worden gedekt uit de inkomsten van dat jaar, en eventueel uit reserves die in eerdere jaren zijn opgebouwd. Ons beleid is deze reserves binnen twee jaar nadat zij zijn ontstaan aan te wenden aan ons mensenrechtenwerk. Er worden dus geen donaties opgepot.

Het werk van de internationale organisatie, uitgevoerd door het Internationaal Secretariaat van Amnesty International in Londen en de regionale kantoren, wordt gefinancierd door de nationale Amnesty-afdelingen. Alle Amnesty afdelingen dragen jaarlijks een deel van de inkomsten af voor de internationale beweging volgens een vastgestelde berekening. De bijdrage van Amnesty Nederland komt neer op ongeveer 40% van onze inkomsten.

Amnesty Nederland houdt een continuïteitsreserve aan om risico’s op het gebied van de bedrijfsvoering af te dekken. Wij volgen de richtlijn van Goede Doelen Nederland en hanteren een maximum voor de continuïteitsreserve van 1,5 maal de kosten van onze werkorganisatie.
Tegoeden van Amnesty Nederland worden aangehouden in de vorm van spaarrekeningen en/of deposito’s. Risicovolle beleggingen in aandelen, obligaties, edelmetalen, derivaten en dergelijke zijn uitgesloten. Het aanhouden van onze reserves mag niet bijdragen aan mensenrechtenschendingen, kinderarbeid, dwangarbeid, aantasting van vrije vakvereniging en collectieve onderhandeling, discriminatie, corruptie, productie en levering van wapensystemen, aantasting van natuur, milieu en klimaat.

Uit oog van risicospreiding worden onze tegoeden aangehouden bij drie banken. Daarbij wordt het geld ongeveer gelijk verdeeld over de betreffende banken. De keuze van deze banken wordt primair gemaakt op basis van maatschappelijk verantwoord financieel beheer (gebaseerd op de Eerlijke Bankwijzer) en financiële soliditeit.