Privacy-verklaring

Privacy

Amnesty International vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy. Hieronder staat wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacy-verklaring is van Amnesty International, Afdeling Nederland, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudend in (1016 DR) Amsterdam aan de Keizersgracht 177, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530953 (hierna: ‘Amnesty’).

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan en het gebruik van de websites en webshop van Amnesty.

1.1 Amnesty groepen 

Amnesty telt ruim 250 Amnesty-groepen waarin vrijwilligers zich hebben verenigd. Zij geven de acties van Amnesty op lokaal niveau vorm. Denk aan het organiseren van filmavonden, debatten of demonstraties. Ook bij de aanmelding voor lokale acties en/of evenementen verzamelt Amnesty persoonsgegevens. Als handleiding voor degenen die op groepsniveau met persoonsgegevens omgaan, hebben wij een privacybeleid voor Amnesty-groepen en vrijwilligers in het land. Dit is om te waarborgen dat binnen Amnesty op één en dezelfde wijze (veilig, zorgvuldig en consequent) wordt omgegaan met persoonsgegevens. 

Gegevensverwerking

Wij houden een donateurs- en ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Amnesty International (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen lid of donateur is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

Amnesty International maakt mensen bewust van het belang van mensenrechten en roept hen via acties en campagnes op om aan onze acties mee te doen. Amnesty’s werk wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om jou te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift of een verzoek om de bijdrage te verhogen.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven of actienetwerken, wanneer je je aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger, wanneer je een evenement bezoekt of deelneemt aan een manifestatie, of wanneer je een bestelling doet via onze webshop. En offline gebeurt dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Amnesty kan in sommige gevallen gebruikmaken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te controleren, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop in de webshop). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Kortom, wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of een wettelijke plicht, op basis van toestemming én voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Amnesty: het uitvoeren van onze doelstellingen.

Verwerkers en derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derden zijn, denk aan de Belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit partijen die ten behoeve van Amnesty persoonsgegevens verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld marketingbureaus, callcenters en aanbieders van applicaties. Met deze partijen maakt Amnesty passende contractuele afspraken.

Amnesty maakt gebruik van verschillende betalingsdiensten voor online betalingen. Het privacy-beleid van PayPal geldt voor alle PayPal-transacties.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met organisaties in Europa, maar soms ook met partijen buiten de zogeheten Europese Economische Ruimte (EER). Gaat het om bedrijven buiten de EER dan deelt Amnesty alleen persoonsgegevens als de bescherming van jouw persoonsgegevens voldoende gewaarborgd is.

Contact met leden, donateurs en relaties

We gebruiken je gegevens ook voor voorlichting om campagne te voeren en voor We proberen de inhoud van onze communicatie en de kanalen aan te sluiten bij jouw voorkeuren. We doen dit door jouw voorkeuren te onthouden en bepaald gedrag te analyseren. Zo kijken we naar de manier waarop je onze websites gebruikt. Hieronder lees je precies welke gegevens we waarvoor gebruiken: 

E-mail

Wanneer je als lid of donateur jouw e-mailadres aan Amnesty International hebt verstrekt of daarvoor toestemming hebt gegeven (opt-in), word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.  Amnesty maakt bij het verzenden van mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop e-mails worden geopend (open- en clickgedrag). Deze gegevens worden ook gebruikt om de inhoud van onze mailings te optimaliseren.

Wil je minder of geen e-mail meer ontvangen of wil je niet meer meedoen aan onze actienetwerken, dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat je ontvangt of via ons contactformulier.

Sms

Amnesty heeft een sms-spoedactienetwerk. Afmelden voor de sms-acties kan door PROTEST STOP naar 4333 te sms’en of een e-mail te sturen naar actieservice@amnesty.nl. Ook kan je eenmalig per sms een donatie doen. Lees meer over onze sms-spoedacties en -donaties in de sms-voorwaarden.

WhatsApp

Amnesty heeft een WhatsApp-service waarmee je op de hoogte kunt blijven van acties en activiteiten bij jou in de buurt. Afmelden voor de groepsberichten kan op elk moment door ‘Amnesty UIT’ te sturen naar het nummer van deze service (Gouda: 06 453 91 424, Culemborg: 06 109 36 248, Amersfoort: 06 826 64 262, Eindhoven: 06 142 05 629, Utrecht: 06 453 30 898). Binnen de groep zie je alleen onze berichten en niet die van alle anderen die van deze dienst gebruikmaken. Alleen de beheerder kan jouw berichten zien. Lees meer over onze WhatsApp-service in de WhatsApp-voorwaarden.

Telemarketing

Amnesty International zet telemarketing in om leden, donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over onze campagnes. Amnesty werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij bellen alleen mensen die hiervoor toestemming hebben gegeven, of met wie wij een zogenaamde klantrelatie hebben. We vertellen altijd bij registratie van gegevens dat we een telefoonnummer kunnen gebruiken voor telemarketing. Bestaande donateurs, collectanten en oud-donateurs (tot 3 jaar terug) mogen wij telefonisch benaderen, tenzij zij zich hiervoor hebben afgemeld.

Als je hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Amnesty, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Dit kan via ons contactformulier. Je kunt dit contactformulier ook gebruiken om ons te vragen wanneer en op welke wijze u toestemming heeft gegeven voor telemarketing.

Het kan nog wel gebeuren dat Amnesty je per telefoon informeert over noodzakelijke of service gerelateerde zaken.
De nummers waarmee Amnesty belt kun je hier terugvinden.

Direct mail

Amnesty International verstuurt post om (potentiële) leden en donateurs te informeren over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Als je hebt aangegeven geen post te willen ontvangen van Amnesty, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer met direct mail. Je kunt dit doorgeven via ons contactformulier. Bij het sturen van post naar potentiële leden controleren we het adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter.

Ons magazine: Wordt Vervolgd

Wordt Vervolgd is ons journalistiek onafhankelijke maandblad over mensenrechten met onder andere interviews, buitenlandreportages, onderzoeksverhalen, boek- en filmrecensies, fotoreportages en columns. Leden van Amnesty International die 30 euro of meer per jaar betalen, kunnen het blad tien keer per jaar gratis ontvangen. Stel je hierop geen prijs, dan kun je dit kenbaar maken via ons contactformulier.

Sociale media

Amnesty International is actief op verschillende sociale media-kanalen. De AmnestyNL-accounts op Facebook, Twitter en Instagram worden beheerd vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast zijn er verschillende Amnesty-groepen die hun eigen pagina’s hebben op onder andere Facebook en Twitter.

Amnesty maakt geen specifieke doelgroepen aan door e-mailadressen uit haar database te uploaden naar Facebook. Indien je wilt weten waarom jij een bepaalde advertentie van Amnesty getoond krijgt op Facebook, kan je doorklikken op de advertentie. Facebook maakt inzichtelijk waarom jij een advertentie te zien krijgt. Ook kan je via de instellingen van Facebook je advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Facebook, maar ook andere sociale media, komen regelmatig negatief in het nieuws met betrekking tot de bescherming van de gegevens van hun gebruikers. Als organisatie die zich inzet voor privacy en mensenrechten is Amnesty zich als geen ander bewust van de mogelijke aantasting van de privacy van gebruikers van social media. Bovendien verandert het beleid van Facebook vaak, met gevolgen voor de privacy. Daarom maken we continu afwegingen over onze aanwezigheid op sociale media. We kiezen er op dit moment voor om Facebook te blijven gebruiken, omdat we op die manier onze middelen (het geld dat onze leden opbrengen) op de meest efficiënte manier kunnen inzetten. Een voorbeeld: met Facebook-advertenties kunnen we mensen heel gericht benaderen, mensen van wie we weten dat ze in principe geïnteresseerd zijn in ons werk. Via Facebook tekenen tienduizenden mensen petities waarmee we mensenrechtenschenders onder druk zetten. Daarmee is Facebook op dit moment voor ons een belangrijk middel om mensen te mobiliseren, met als doel het tegengaan van mensenrechtenschendingen en het vrij krijgen van gewetensgevangenen.

Analyse achterban

Amnesty analyseert en combineert (persoons)gegevens uit onze eigen database en de website, af en toe aangevuld met informatie uit openbare bronnen. Amnesty gebruikt de analyses voor de volgende doeleinden:

  • het inzichtelijk maken en beter begrijpen van onze achterban;
  • het zo goed mogelijk afstemmen van onze aanpak, campagnes en acties op onze achterban;
  • het gericht informeren over andere campagnes en acties van Amnesty;
  • het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen op sociale media zoals Facebook.

Amnesty maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Werving en selectie

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een betaalde of vrijwillige functie bij Amnesty, verkrijgt Amnesty jouw gegevens. Amnesty gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van al haar sollicitanten tijdens werving- en selectieprocedures en gebruikt deze alleen om de geschiktheid van de kandidaten te kunnen beoordelen. Meer informatie over hoe Amnesty omgaat met de (persoons)gegevens van sollicitanten, vind je in onze Privacy-verklaring Werving en selectie.

Landelijke collecteweek

Wanneer je je aanmeldt als collectant, wijkhoofd of collectecoördinatoren voor de landelijke collecteweek van Amnesty, verkrijgt Amnesty jouw gegevens. Amnesty gebruikt deze in het kader van de organisatie van de jaarlijkse collecte en – indien en voor zover je hierop prijs stelt – om je op de hoogte te houden van onze overige acties en evenementen. Meer informatie over hoe Amnesty omgaat met de (persoons)gegevens van haar vrijwilligers van de collecte, vind je in onze Privacyverklaring Collecte.


Educatie

Amnesty biedt docenten en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, en studenten, een waaier aan actuele lespakketten, trainingen en masterclasses. Indien je graag per e-mail op de hoogte blijft van de educatieprojecten en acties van Amnesty, kan je je hiervoor inschrijven. Je kunt ook lid worden van ons Studenten Actie Netwerk om op de hoogte te blijven van komende masterclasses, specifieke mensenrechtenissues en andere evenementen voor studenten.
Informatie over hoe Amnesty omgaat met de (persoons)gegevens van haar leerlingen, studenten en (gast)docenten, vind je in onze Privacyverklaring Educatie.

Deelname aan een campagne 

Petities zijn voor Amnesty een belangrijke manier om te laten zien dat enorm veel mensen onze standpunten delen. Veel handtekeningen verzamelen we digitaal, maar ook papieren petitielijsten blijven belangrijk. Alle petitielijsten worden aangeboden aan de autoriteiten. De ontvanger van de petitie krijgt inzage in de lijst ondertekenaars om de petitie te kunnen controleren. Bij een gewone petitie worden uitsluitend jouw achternaam,  woonplaats en handtekening doorgegeven. We vragen ook je voornaam om de gegevens goed te kunnen verwerken in ons systeem. Als er extra wettelijke eisen gelden – zoals in het geval van een burgerinitiatief of referendumverzoek – worden er aanvullende gegevens (straat, postcode, geboortedatum en staatsburgerschap) uitgevraagd. Je e-mailadres wordt niet gedeeld met derden of enige autoriteit. Bij een jongerenpetitie worden alleen voornaam en leeftijd gevraagd. 

Je e-mailadres wordt bij een digitale petitie gebruikt als unieke identifier bij deelname. Ook ontvang je per e-mail een bevestiging van je ondertekening. Dit is eenmalig. Je kunt ook aangeven vaker e-mail te willen ontvangen van Amnesty (opt-in). Afmelden kan in elke e-mail. Als je vermoedt dat jouw gegevens openbaar worden gemaakt als gevolg van je deelname aan één van onze campagnes, neem dan contact op met ons Servicecenter: (020) 626 44 36 (tijdens kantooruren) of servicecenter@amnesty.nl. 

Webshop 

In de Amnesty webshop kun je eerlijke cadeaus kopen en zo het wereldwijde werk van Amnesty steunen. We hebben jouw gegevens nodig om je onze producten te kunnen leveren. We leggen jouw gegevens vast voor facturatie, levering en retouren. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van onze webshop.  

Evenementen 

Indien je meewerkt of deelneemt aan een evenement of manifestatie verwerken wij persoonsgegevens om dit goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld je naam en mailadresde datum van je aanmelding, het evenement waar je aan deelneemt en andere dingen die voor het evenement van belang kunnen zijn vastleggen. Meer informatie over hoe wij persoonsgegevens kunnen verwerken vind je in onze Privacyverklaring evenementen 

Foto’s en beeldmateriaal

Amnesty gaat in alle gevallen zorgvuldig om met foto’s en beeldmateriaal. Foto’s en beeldmateriaal worden gemaakt tijdens (regionale) evenementen, trainingen, workshops en acties om de gebeurtenis vast te leggen en om sfeerimpressies te geven op onze website en/of sociale media. Zodra de nieuwswaarde van het beeldmateriaal is verdwenen, blijft slechts (een deel van) de foto’s intern gearchiveerd bewaard voor historische doeleinden.

Aanwezigen, bezoekers/deelnemers worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Daarnaast worden aanwezigen hier – voor zover mogelijk – op gewezen tijdens het evenement op de locatie. Staat u herkenbaar op beeld, maar stelt u dit niet op prijs? Laat het ons weten, dan wordt het beeldmateriaal op uw verzoek uiteraard verwijderd.

Ten aanzien van foto’s die worden ingezet voor reclamedoeleinden, maakt Amnesty gebruik van een zogenaamde figurantenovereenkomst (quitclaim). Dat wil zeggen dat toestemming is verkregen voor het maken van de foto’s en de publicatie daarvan op de website of andere marketinguitingen.

Jouw rechten

Gegevens wijzigen of verwijderen

Via ons contactformulier kan je Amnesty verzoeken de gegevens die wij over je verzamelen te laten wijzigen. Ook kan je Amnesty verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Een verwijderingsverzoek kan je, voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, indienen per e-mail via privacy@amnesty.nl of per brief  aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

Wij kunnen je verzoek alleen (direct) in behandeling nemen, indien je aanvraag voorzien is van voldoende (juiste) informatie. Amnesty is namelijk verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het verwijderen van jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Indien je verzoek onvolledig is, zullen wij je om extra informatie vragen ter verificatie. Sommige gegevens kan Amnesty niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (lidmaatschap, donatie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Inzage en overdraagbaarheid

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen. Een dergelijk verzoek kan je voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres indienen per e-mail via privacy@amnesty.nl of per brief  aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam. Amnesty is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom zal Amnesty telefonisch contact met je opnemen.

Ook kan je het Servicecenter verzoeken om deze gegevens in een technisch formaat op te sturen, zoals een digitaal bestand (dit is recht op dataportabiliteit – het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen).

Toestemming intrekken

Je kunt op elk moment een gegeven toestemming aan Amnesty voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief) weer intrekken.

Cookies

Amnesty gebruikt cookies en soortgelijke technieken om haar websites en mailings persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites door analyse van je bezoekersgedrag. Zo worden door middel van cookies jouw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op jouw voorkeuren worden afgestemd. Lees meer over cookies in het cookie-statement.

Beveiliging

Amnesty heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Amnesty bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Amnesty gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient jouw browser aan te geven dat je op een veilige site bent.

Keurmerken

Amnesty International heeft het CBF-keur voor Goede Doelen. We zijn lid van de branchevereniging voor Data-Driven Marketing DDMA en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld. Amnesty werkt alleen met partijen die Postfilter in acht nemen. Amnesty heeft het Privacy Waarborg-keurmerk.

Vragen of klachten

Amnesty International behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy-verklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring. Heb je het idee dat Amnesty niet in overeenstemming met privacy-wetgeving handelt of heb je vragen of opmerkingen over dit beleid, neem dan contact op met het Servicecenter: (020) 626 44 36 (tijdens kantooruren) of servicecenter@amnesty.nl. Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of je kunt de Autoriteit tippen.

Versie: december 2021

Meer over dit onderwerp