Veelgestelde vragen

Over Amnesty

Hoe is Amnesty International begonnen?

Amnesty International werd in 1961 in Engeland opgericht door de advocaat Peter Benenson. Benenson las in de krant een berichtje over twee Portugese studenten die waren gevangengezet omdat ze op de vrijheid hadden geproost. Daarop besloot Benenson tot een internationale campagne voor de vrijlating van ‘gewetensgevangenen’. Dat werd een groot succes en daarmee was Amnesty International geboren. De Nederlandse afdeling van Amnesty werd in 1968 opgericht.

Lees meer

Wat is de visie en missie van Amnesty?

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten, zoals verdragen, verklaringen en richtlijnen.
Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het ondernemen van actie gericht op het voorkómen en beëindigen van ernstige inbreuken op al deze rechten.

Lees meer 

Hoe komt Amnesty aan haar informatie?

De afdeling Onderzoek van het Internationaal Secretariaat van Amnesty International in Londen verzamelt en analyseert informatie over schendingen van mensenrechten in de hele wereld. Zij verkrijgt die informatie door middel van getuigenissen van slachtoffers van schendingen en hun familieleden; advocaten, vluchtelingen en organisaties (zoals religieuze instellingen, vakbonden en vrouwenorganisaties); berichtgeving in de media; onderzoeksmissies van Amnesty-onderzoekers aan diverse landen. Al deze informatie wordt zorgvuldig gecontroleerd aan de hand van zoveel mogelijk verschillende bronnen.

Is Amnesty een erkend goed doel?

Ja, Amnesty voldoet aan de normen die gelden voor goede doelen binnen de erkenningsregeling. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) beoordeelt als toezichthouder goede doelen op een aantal onderdelen zoals goed bestuur, transparantie, fondsenwerving, verslaglegging en verantwoording. Bekijk ons Erkenningspaspoort van het CBF.
Voor wat betreft fondsenwerving is als norm vastgesteld dat de kosten van werving niet meer dan 25 procent van de eigen inkomsten mogen zijn (gemiddeld over een periode van drie jaar). Amnesty Nederland voldoet al jaren aan die norm. Raadpleeg voor een toelichting op de jaarrekening het online jaarverslag.

Jaarverslag

Op wat voor manieren kan ik Amnesty helpen?

Amnesty is voor haar werk afhankelijk van tienduizenden vrijwilligers die ieder op hun eigen wijze de organisatie actief ondersteunen. Ook jij kunt dat doen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan Amnesty’s schrijfacties per post, e-mail, internet of sms. Ook kan je je aansluiten bij een lokale groep of nu en dan iets voor Amnesty doen als flexvrijwilliger. Door lid te worden van Amnesty ondersteun je de organisatie financieel en stel je haar in staat haar werk voor de mensenrechten voort te zetten.
Lees meer over de mogelijkheden om je voor Amnesty in te zetten

Lees meer 

Is Amnesty een politieke organisatie?

Amnesty International is niet gebonden aan enige regering, ideologie of godsdienst. Het is een onpartijdige organisatie die geen actie voert vóór of tegen regeringen of politieke systemen. Amnesty vindt dat onder ieder systeem de rechten van de mens dienen te worden nageleefd en komt op voor slachtoffers van schendingen van die rechten, in welk land ook.

Is Amnesty een westerse organisatie?

Amnesty International is een wereldwijde organisatie, met leden en afdelingen op alle continenten. Wel is het zo dat de meeste leden van Amnesty zich in het rijkere Noorden en Westen bevinden. Het werkterrein van Amnesty is niet typisch westers. Amnesty gaat uit van universeel geldende mensenrechten, die onafhankelijk van een cultuur gelden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarop Amnesty haar werk baseert, is onderschreven door alle lidstaten van de Verenigde Naties, dus door nagenoeg alle landen ter wereld.

Wat betekent het logo?

Het logo is geïnspireerd op het gezegde ‘het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken’. Dat betekent dat je beter zelf wat kunt doen om een situatie te veranderen, dan er alleen maar over te klagen. De kaars staat voor vrijheid en het prikkeldraad staat voor gevangenschap en onderdrukking.

Voldoet Amnesty aan de regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Amnesty wil duurzaam en maatschappelijk verantwoord opereren, met respect voor mens, milieu en maatschappij. Bij iedere bedrijfsbeslissing maken we een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houden we rekening met de belanghebbenden. We willen ervoor waken dat de organisatie op welke wijze dan ook betrokken zou zijn bij schendingen van mensenrechten. Daarnaast beseffen we dat we een bredere verantwoordelijkheid hebben dan het eigen werkterrein. Ook op sociaal, ecologisch en economisch gebied willen we erop toezien dat het handelen van de organisatie en haar medewerkers geen negatieve gevolgen heeft.

Lees meer

Hoeveel leden heeft Amnesty Nederland?

Op 1 januari 2023 had Amnesty Nederland 260.769  leden.

Hoe gaat Amnesty om met integriteit binnen en buiten de organisatie?

Amnesty Nederland wil in de organisatie en in samenwerkingsrelaties met anderen een cultuur van integriteit en verantwoordelijkheid versterken die nauw samenhangt met de missie van Amnesty International en de centrale waarden die we als organisatie uitdragen. Voortbouwend op onze missie en waarden hecht Amnesty Nederland grote waarde aan integer gedrag in de uitvoering van ons werk. Intern in de werkrelatie met bestuur, management, medewerkers en achterban, zowel als extern in contacten met partnerorganisaties, vertegenwoordigers van overheden, politici en onze doelgroep van mensenrechtenactivisten.

Uit onderzoek van de KonTerra-groep, waar Amnesty International opdracht toe gaf, bleek begin 2019 dat er op het Internationaal Secretariaat in Londen sprake was van een ‘giftige’ bedrijfscultuur, waarbij sprake is van een cultuur van geheimhouding, wantrouwen, discriminatie, pesten en misbruik van macht. Naar aanleiding van deze voor de Amnesty International beweging pijnlijke bevindingen zijn maatregelen genomen op het Internationaal Secretariaat om te zorgen voor een fundamentele verbetering van de bedrijfscultuur. Amnesty Nederland volgt deze maatregelen en benadrukt dat het essentieel is dat de bedrijfscultuur binnen de verschillende onderdelen van Amnesty International in lijn wordt gebracht met de waarden van Amnesty.

Ons huidige integriteitsbeleid is gericht op het voorkomen van ongepast gedrag en het recht doen aan slachtoffers ervan. Amnesty Nederland heeft naast het integriteitsbeleid een gedragscode die weergeeft wat wij als integriteitsschendingen beschouwen, een vertrouwenspersoon en een klokkenluidersmeldpunt met als doel om incidenten te voorkomen en als ze er toch zijn, zo makkelijk en veilig mogelijk te melden. Meldingen zullen wij altijd opvolgen. Natuurlijk moeten daders van integriteitsschendingen een gepaste straf of sanctie krijgen, met inachtneming van het arbeidsrecht en andere wettelijke kaders.

Amnesty Nederland is erkend als goed doel op basis van de ‘Erkenningsregeling voor goede doelen’. In de Erkenningsregeling zijn normen opgenomen over integriteit waar goede doelen aan moeten voldoen. Daarnaast heeft de toezichthouder CBF in het Reglement CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties een meldplicht opgenomen voor het melden van (vermoedens van) ernstige misstanden die het publieksvertrouwen in de sector als geheel kunnen schaden. Amnesty Nederland streeft ernaar volledig te voldoen aan de geldende regelingen.

Meldingen van misstanden kunnen gedaan worden bij de integriteitsfunctionaris, de directeur en bij het externe klokkenluidersmeldpunt (zie voor meer informatie de Meldregeling vermoedelijke misstanden).

De integriteitsfunctionaris van Amnesty Nederland is Emily Marr.

Het externe klokkenluidersmeldpunt waar Amnesty Nederland zich bij heeft aangesloten is van Gimd. Meldingen kunnen gedaan worden via telefoonnummer 088-8008524 of per e-mail via <meldpuntgoededoelen@gimd.nl>.

Ga voor meer informatie naar:

Gedragscode

Meldregeling vermoedelijke misstanden

Wat zijn de rechtsvorm, statutaire naam een statutaire vestigingsplaats van Amnesty Nederland?

Rechtsvorm: vereniging. Statutaire naam: Amnesty International, afdeling Nederland. Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam.

Standpunten en werkwijze

Heeft het werk van Amnesty resultaat?

Veel acties van Amnesty zijn succesvol. Een gewetensgevangene wordt vrijgelaten, iemand die ‘verdwenen’ was duikt weer op, een zieke gevangene krijgt medische verzorging, een geïsoleerde gevangene krijgt bezoek van familie of een advocaat, een doodvonnis wordt omgezet of uitgesteld of discriminerende wetten worden aangepast.

Lees meer 

Hoe is Amnesty georganiseerd?

Amnesty Internationaal is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een internationaal georganiseerde beweging met een Internationaal Secretariaat in Londen, regionale kantoren in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, en nationale afdelingen in 70 landen over de hele wereld. Met zo’n 255.000 leden is Amnesty Nederland uitgegroeid tot één van de grootste nationale afdelingen van Amnesty.

Lees meer 

Hoe werkt Amnesty?

In onze strijd tegen onrecht onderzoekt Amnesty International wereldwijd schendingen van mensenrechten. We voeren massale acties om die schendingen te voorkomen en te stoppen. We lobbyen bij regeringen om onderdrukkende wetten aan te passen. En met voorlichting maken we mensen bewust van hun rechten, zodat zij beter voor zichzelf kunnen opkomen. Deze aanpak werkt: als schenders weten dat de ogen van de wereld op hen gericht zijn, leven zij de regels beter na.

Lees meer 

Hoe komt Amnesty aan haar inkomsten?

De overgrote meerderheid van ons inkomen komt van onze leden en donateurs. Voor het uitvoeren van ons onderzoek en onze acties ontvangen we geen geld van regeringen of politieke partijen. Zo behouden we onze onafhankelijkheid en bewaken we onze geloofwaardigheid.

Lees meer 

Komt Amnesty ook in actie tegen mensenrechtenschendingen in westerse landen?

Amnesty spreekt alle regeringen, waar ook ter wereld, aan als zij de rechten van mensen schenden. Ook westerse regeringen. Een paar voorbeelden. Binnen Europa voert Amnesty actie tegen gedwongen huisuitzettingen van Roma in Italië, Roemenië en Frankrijk. We vragen aandacht voor het regime van vreemdelingendetentie in onder meer Nederland. We spreken de Verenigde Staten vaak aan op de doodstraf, die veel staten nog hanteren, en op mensenrechtenschendingen in de strijd tegen het terrorisme. En we vragen bedrijven – vaak zijn dat in westerse landen gevestigde multinationals – de mensenrechten na te leven.

Waarom zet Amnesty zich in voor mensen die wetten hebben overtreden?

In nationale wetten van tal van landen worden de internationale normen voor mensenrechten genegeerd. In landen waar de staat van beleg of een noodwetgeving geldt, wordt meestal een groot aantal mensenrechten opgeschort. De mensenrechten zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gelden echter altijd en overal. Amnesty hanteert deze dan ook als norm. Een voorbeeld: Amnesty streeft ernaar dat het recht op vrijheid van meningsuiting gaat gelden voor alle Russen. Dit recht is vastgelegd in artikel 19 van de Universele Verklaring. Rusland heeft beloofd de rechten in deze verklaring te respecteren. Ook in de Russische grondwet is de vrije meningsuiting vastgelegd. Toch zijn recent in Rusland wetten aangenomen die het vrije woord sterk inperken. Overtreedt iemand die wetten, dan zal Amnesty toch voor de rechten van deze persoon opkomen omdat het recht op vrije meningsuiting een internationaal erkend mensenrecht is.

Doet Amnesty niet slechts aan symptoombestrijding?

Er zijn nú mensen die gevangen worden genomen, die worden gemarteld, die ‘verdwijnen’, gediscrimineerd worden of in een dodencel wachten op de voltrekking van de doodstraf. Voor deze mensen is het van (levens)belang dat dergelijke schendingen onmiddellijk worden bestreden. Daar zet Amnesty zich voor in. Daarnaast proberen we schendingen te voorkomen en gebruiken we onze kennis en invloed om aan te dringen op betere wetten en verdragen die de rechten van de mens beschermen. Mensenrechtenschendingen zoals marteling of een oneerlijk proces zijn trouwens niet zomaar symptomen. Vaak zijn ze oorzaken: door dit soort schendingen kan een onderdrukkend bewind zijn macht handhaven.

Wat doet Amnesty voor vluchtelingen?

Amnesty onderzoekt schendingen van mensenrechten van vluchtelingen en migranten: in conflictgebieden, in de regio, aan de grenzen van Europa en in Nederland. We voeren actie om bij politieke leiders aan te dringen op bescherming van vluchtelingen. We lobbyen bij de Nederlandse overheid om aan te dringen op meer steun aan opvanglanden in de regio’s waar vluchtelingen vandaan komen. En we creëren bewustwording over de rechten van vluchtelingen. We organiseren hiervoor door het hele land bijeenkomsten over vluchtelingen en mensenrechten. Daarnaast dringt Amnesty bij de Nederlandse overheid aan op betrouwbare asielprocedures; vluchtelingen mogen niet worden geweigerd en niet teruggestuurd naar landen waar zij te vrezen hebben voor vervolging.
We voeren actie om vreemdelingendetentie in ons land zo veel mogelijk te beperken. En Amnesty werkt voor de mensenrechten van migranten, speciaal de noodzakelijke voorzieningen voor ongedocumenteerden (illegalen).

Lees meer 

Werkt Amnesty ook voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender en intersekse personen (lhbti'ers)?

Amnesty is van mening dat iedereen, onafhankelijk van seksuele oriëntatie of genderidentiteit, zijn rechten ten volle moet kunnen genieten. Mensen worden vervolgd, vastgezet en soms ter dood veroordeeld wegens hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. In andere landen hoef je niet de gevangenis in maar word je bedreigd en vervolgens door de overheid niet beschermd als je openlijk uitkomt voor je seksuele oriëntatie. Voor de lhbti’ers in die landen voert Amnesty actie. Daarnaast nemen we deel aan acties voor de mensenrechten van lhbti’ers in en buiten Europa. Daarbij geeft Amnesty voorrang aan internationale activiteiten boven Nederlandse, omdat onze toegevoegde waarde daar groter is.

Wat doet Amnesty tegen discriminatie in Nederland?

Amnesty maakt zich zorgen over racisme en discriminatie in de Nederlandse samenleving. Amnesty heeft enkele jaren geleden besloten om in het kader van de aandacht voor Nederlandse mensenrechtenissues op het gebied van discriminatie vooral aandacht te besteden aan etnisch profileren door de Nederlandse politie. Ook pleiten we al lange tijd voor een effectieve aanpak van discriminatie door Nederlandse gemeenten. Daarnaast nam Amnesty in 2017 het initiatief tot de zogenaamde mensenrechtendialoog. Aan de hand van prikkelende vragen gaan deelnemers daaraan op zoek naar het belang van de mensenrechten als het gaat om privacy en veiligheid, migranten en vluchtelingen en racisme en discriminatie.

Lees meer over etnisch profileren

Lees meer over de mensenrechtendialoog

Wat vindt Amnesty van Zwarte Piet?

Amnesty ziet dat er veel maatschappelijke discussie is ontstaan over de figuur Zwarte Piet. Een deel van de bevolking ervaart de traditionele uitdossing als kwetsend. Om redenen van prioriteitsstelling heeft Amnesty ervoor gekozen niet zelf uitgebreid onderzoek naar de kwestie te verrichten en een daarop gebaseerd standpunt in te nemen. Maar gezaghebbende instituten zoals het VN-comité tegen rassendiscriminatie, het College voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman stellen na onderzoek discriminatoire aspecten vast. Amnesty onderschrijft hun bevindingen en aanbevelingen en vindt het belangrijk dat die worden meegenomen in de maatschappelijke discussie over de invulling van het sinterklaasfeest en het uiterlijk van Zwarte Piet. Aangezien het duidelijk is dat veel mensen zich gekwetst en gediscrimineerd voelen door het uiterlijk en de uitdossing van Zwarte Piet zou het goed zijn als het debat in de samenleving leidt tot een andere invulling van de helpers van Sinterklaas.

Daarnaast is Amnesty bezorgd over beperkingen die de overheid aan de vrijheid van meningsuiting van met name anti-zwartepietdemonstranten oplegt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om vreedzame demonstraties mogelijk te maken. Zowel voor- als tegenstanders moeten kunnen demonstreren om hun mening kenbaar te maken, op een voor hen zinvolle plaats en tijdstip. Zowel de centrale als de lokale overheid mag zich niet van te voren met de inhoud van een demonstratie bemoeien.

Wat is Amnesty’s standpunt over abortus?

Amnesty International actualiseerde in 2020 haar beleid over abortus. Amnesty International erkent het recht van elke persoon die zwanger kan worden op abortus, op een manier die hun rechten, autonomie, waardigheid en behoeften respecteert. Amnesty roept op tot volledige decriminalisering van abortus. Dat wil zeggen: het schrappen van abortus uit strafwetten, andere wetten, beleid en praktijken. Ook pleit Amnesty voor universele toegang tot abortus. Daarnaast dringt Amnesty aan op post-abortuszorg en op bewijs gebaseerde abortusgerelateerde informatie. Niemand mag worden mishandeld of vernederd, of het risico lopen op geweld of sociale uitsluiting bij het zoeken naar of plegen van abortus. Volgens de internationale mensenrechtenwetgeving heeft iedereen recht op leven en gezondheid, en het recht om gevrijwaard te zijn van geweld, marteling of wrede behandeling. De mensenrechten stellen dat beslissingen over je lichaam alleen aan jou zijn. Dwang, laat staan met geweld, is verboden en abortus tot een misdrijf maken is een schending van mensenrechten. Iemand dwingen een ​​ongewenste zwangerschap te voldragen is een schending van het recht op privacy en lichamelijke autonomie. Evenmin mag iemand gedwongen worden om abortus te laten plegen. In navolging van de uitspraak van de Verenigde Naties stelt Amnesty dat het recht op leven begint bij de geboorte. De beslissing over een abortus is bijna altijd zwaar en wordt niet lichtzinnig genomen. Debat over de toelaatbaarheid van abortus valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Waarom is Amnesty altijd tegen de doodstraf?

De doodstraf is een wrede en onmenselijke straf en tevens een schending van het recht op leven dat in artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is vastgelegd. De doodstraf is zowel wreed als zinloos. Het is nooit bewezen dat de dreiging van de doodstraf afschrikwekkender is dan bijvoorbeeld het vooruitzicht op een langdurige gevangenisstraf. Bovendien is de doodstraf onherroepelijk: ze kan niet worden teruggedraaid wanneer een proces oneerlijk is geweest of de verkeerde persoon is veroordeeld.

Lees meer 

Wat vraagt Amnesty van het bedrijfsleven?

Veel landen slagen er niet in hun burgers te beschermen tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven. Soms komt dit doordat regeringen daarvoor simpelweg de capaciteit niet hebben, soms omdat zij afhankelijk zijn van een bedrijf als investeerder, soms door corruptie. Om te zorgen voor strengere regelgeving voor bedrijven lobbyen we bij de Verenigde Naties, de Europese Unie, nationale regeringen en internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank. Daarnaast onderzoeken we ernstige schendingen door bedrijven en voeren we op allerlei manieren actie om multinationals ter verantwoording te roepen.

Lees meer 

 

Mensenrechten

Wat zijn politieke moorden en ‘verdwijningen’?

Amnesty International spreekt van politieke moord (of in juridische termen, ‘buitengerechtelijke executie’) als een burger zonder vorm van proces wordt gedood door, of met goedkeuring van, een regering. In opdracht van de regering ruimen militairen, politieagenten, doodseskaders, ‘burgerwachten’ en huurmoordenaars tegenstanders uit de weg.
Bij ‘verdwijning’ gaat het om het ontvoeren of in het geheim doden van mensen waarna de sporen daarvan bewust worden uitgewist. Amnesty International schrijft het woord tussen aanhalingstekens omdat de slachtoffers niet zomaar verdwenen zijn. Er zijn namelijk mensen, de daders en opdrachtgevers, die weten waar de ‘verdwenen’ persoon zich bevindt of wat er met hem of haar is gebeurd. Van de meeste mensen die ‘verdwijnen’ wordt nooit meer iets vernomen. Zowel bij politieke moord als bij ‘verdwijning’ ontkennen de daders iedere betrokkenheid. Ook gewapende oppositiegroeperingen maken zich schuldig aan politieke moorden en ‘verdwijningen’.

Wat is een gewetensgevangene?

Een gewetensgevangene is iemand die gevangenzit omdat hij of zij anders is of anders denkt dan de autoriteiten voor juist houden, of omdat hij of zij tot een bepaalde groep behoort. In de officiële bewoordingen: ‘Een persoon die vanwege zijn of haar politieke, godsdienstige of andere overtuiging, etnische afkomst, geslacht, kleur, taal, nationale of maatschappelijke afkomst, economische status, geboorte of andere status gevangen is gezet of anderszins in zijn of haar bewegingsvrijheid wordt beperkt en die geen geweld heeft gebruikt of gepropageerd.’
Gewetensgevangenen zitten dus niet altijd in de gevangenis. Sommigen zijn onder huisarrest geplaatst, in binnenlandse ballingschap gestuurd of gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting. Amnesty International vraagt voor gewetensgevangenen onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.

Lees meer 

Wat is een politieke gevangene?

Een politieke gevangene is iemand die om politiek gemotiveerde daden of om politieke redenen gevangen is genomen of in zijn of haar bewegingsvrijheid wordt beperkt. Amnesty onderscheidt politieke gevangenen van gewetensgevangenen: mensen die geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd. Voor gewetensgevangenen vraagt Amnesty onmiddellijke vrijlating, voor alle politieke gevangenen (ook degenen die wel geweld hebben gebruikt) een eerlijk proces binnen een redelijke termijn. De Verenigde Naties hebben internationale normen opgesteld waaraan een eerlijk proces moet voldoen. Amnesty neemt geen standpunt in over de politieke opvattingen van een gevangene.

Lees meer 

Wat is marteling?

Amnesty spreekt van marteling wanneer het gaat om een behandeling die erop gericht is iemand ernstige pijn toe te brengen of ernstig te doen lijden, zowel lichamelijk als geestelijk. Wat het onmiddellijke doel ook is, marteling vernedert het slachtoffer en ontmenselijkt de folteraar. Amnesty ijvert in alle gevallen voor stopzetting van marteling.

Lees meer 

Wat zijn economische, sociale en culturele rechten?

Economische, sociale en culturele rechten zijn mensenrechten die de minimumvoorwaarden voor een menswaardig bestaan garanderen. Zo’n dertig verschillende economische, sociale en culturele rechten zijn opgenomen in het internationaal recht: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het VN-Verdrag over Burgerrechten en Politieke Rechten, het VN-Verdrag over Economische, Sociale en Culturele rechten, en de mensenrechtenverdragen van Europa, Amerika en Afrika. Die verdragen garanderen het recht op levensstandaard en ontwikkeling (bijvoorbeeld voldoende voedsel, huisvesting, onderwijs en opvoeding), werk (vrije keuze van werk, eerlijke beloning vrijheid van vakvereniging) en een cultureel en geestelijk leven (ontwikkeling van de persoonlijkheid, vrijheid van wetenschappelijk onderzoek).
Amnesty zet zich in voor alle mensenrechten, zowel de politiek-burgerlijke rechten als de economische, sociale en culturele rechten. Alle mensenrechten zijn namelijk even belangrijk en ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees meer 


Mailings en acties

Hoe kan ik mij aanmelden voor mailings en acties?

Voor nieuws over onze campagnes en acties: meld je aan voor de actienieuwsbrief Kom in Actie.
Voor informatie over acties en andere activiteiten: meld je aan voor Actienieuws
Voor deelname aan onze spoedacties, sms-acties en urgent actions of groetenactie: klik hier
Wil je onze nieuwsbrief minder vaak of juist vaker ontvangen? Geef je voorkeuren hier door

Wil je je afmelden?

Wil je geen mails en acties meer ontvangen? In de mailing die je kreeg toegestuurd staat een linkje waarmee je je kunt afmelden. Of neem dan contact op met ons Servicecenter 020-626 44 36.
Afmelden voor de sms-acties kan op twee manieren: door STOP naar 3553 te sms’en of door een e-mail te sturen naar actieservice@amnesty.nl.

Ontvang je onze e-mails op meerdere e-mailadressen?

Als je op meerdere e-mailadressen e-mails van Amnesty ontvangt kan je dit formulier gebruiken om dit te laten wijzigen. Ga naar het wijzigingsformulier

Lidmaatschap

Hoe kan ik Amnesty financieel steunen?

Door lid te worden van Amnesty ondersteun je de organisatie financieel en stel je haar in staat haar werk voor de mensenrechten voort te zetten.
> Lees meer over alle mogelijkheden om Amnesty financieel te steunen

Steun ons 

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de resultaten van mijn bijdrage?

Twee keer per jaar ontvang je ons Amnesty-magazine Wordt Vervolgd. Hierdoor brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld. Doneer je meer dan € 30,00 per jaar? Dan ontvang je Wordt Vervolgd zes keer per jaar. Natuurlijk houden we je ook op de hoogte van onze strijd tegen onrecht via e-mail. Zo weet je wat we doen, welke acties we voeren en wat de resultaten zijn.

Lidmaatschap opzeggen

Wil je jouw lidmaatschap beëindigen? Hier vind je alle informatie over het opzeggen van jouw lidmaatschap.

Lidmaatschap betalen

Automatische incasso (onze voorkeur)
Sinds april 2016 incasseert Amnesty via Buckaroo met de incassant-id NL39ZZZ302317620000.
Op jouw dagafschrift wordt het incasso-rekeningnummer NL28DEUT0265186439 vermeld met de tenaamstelling ‘Buckaroo Stichting Derdengelden’. In de omschrijving bij de betaling zie je dat het de lidmaatschapsbetaling aan Amnesty betreft. Hier is tevens het unieke machtigingskenmerk vermeld van de door jou aan Amnesty verleende machtiging. Buckaroo voldoet aan de regels die opgelegd en gecontroleerd worden door De Nederlandsche Bank. Er wordt gebruik gemaakt van de Stichting Derdengelden Buckaroo zodat Buckaroo niet kan beschikken over de in de Stichting Derdengelden beheerde gelden. Buckaroo kan dit geld dus niet gebruiken voor andere doeleinden. Lees hier meer over incasso via Buckaroo.

Amnesty incasseert rond de 28e van de maand. Mocht het op dat moment niet mogelijk zijn om te incasseren, dan proberen wij het twee weken nog eens. Indien je het niet eens bent met onze incasso dan kun je deze tot 56 dagen na afschrijving storneren via uw eigen internet bankier omgeving.

Acceptgiro
Indien je jouw bijdrage per acceptgiro betaalt, ontvangt je die van ons periodiek op jouw huisadres. Wij verzoeken je het op de acceptgiro vermelde betalingskenmerk op te nemen in de omschrijving van uw betaling. Wij kunnen jouw bijdrage dan efficiënt en geautomatiseerd verwerken.

Zelf Overmaken
Indien je zelf geld wilt overmaken aan Amnesty dan verzoeken wij u dat te doen op onze rekening NL45TRIO0198100000 met indien nodig BIC(SWIFT) TRIONL2U.

IBAN en BIC

IBAN is de afkorting voor International Bank Account Number en bestaat uit achttien letters en cijfers. Bijvoorbeeld: het IBAN van rekeningnummer 123456789 van de Rabobank is NL44 RABO 0123 4567 89. Je vindt je IBAN op je bankafschriften en op je betaalpas. Amnesty’s IBAN is NL45 TRIO 0198100000.

BIC is een code voor internationale betalingen (Bank Identifier Code, ook wel SWIFT-adres genoemd). Als je geld wilt overmaken naar een ontvanger buiten Europa, kan het zijn dat je een BIC nodig hebt.
Amnesty’s BIC is TRIONL2U.

Wat is flexdoneren?

Amnesty heeft een mogelijkheid tot flexdoneren gehad. Daarbij stuurden wij jou iedere maand een sms’je met de vraag of je die maand wilde overslaan. Maar bijna iedereen wilde elke maand meedoen en daar zijn wij heel blij mee. Omdat de kosten voor het versturen van de sms’jes zijn gestegen, vloeit veel geld weg en dat vinden we zonde. Daarom bieden we flexdoneren niet meer aan.

Werkt Amnesty met straatwervers?

De wervers van Amnesty gaan regelmatig de straat op om nieuwe leden te werven. Zij zijn te herkennen aan kleding met het logo van Amnesty erop en dragen een legitimatiebewijs bij zich. Wij willen graag dat je correct en plezierig te woord bent gestaan door onze collega’s op straat. Daarom nemen wij altijd even telefonisch contact op met nieuwe leden.

Meer weten?

Heb je vragen over jouw steun aan Amnesty International, kijk dan op www.amnesty.nl of neem contact op met onze Ledenadministratie (020) 626 44 36 stuur een mailtje naar ledenadministratie@amnesty.nl.

 

De landelijke collecteweek

Wat is de landelijke collecte van Amnesty?

Tijdens de landelijke collecteweek zamelt Amnesty geld in voor mensenrechten en vrijheid. Jaarlijks zijn er duizenden mensen op de been als collectant, wijkhoofd of collectecoördinator. Wil je het werk van Amnesty tijdens de komende collecte steunen als collectant? Meld je dan aan. De collecteweek is in 2024 van 10 maart tot en met 16 maart.

Aanmelden als collectant Informatie collectanten

Wat gebeurt er met het ingezamelde geld?


Al het geld dat tijdens de collecteweek wordt ingezameld komt ten goede aan Amnesty Nederland. Amnesty besteedt dit niet aan één bepaald project of aan één bepaalde gevangene. Omdat er voor veel verschillende projecten geld nodig is, wordt de collecteopbrengst over deze projecten verdeeld.

Waar kan ik me opgeven om collectant te worden?

 

Werken voor Amnesty

Kan ik een open sollicitatie sturen?

Open sollicitaties nemen we niet in behandeling en we bewaren ze ook niet. De reden is dat de belangstelling om bij Amnesty te werken zo groot is, dat het voor ons niet mogelijk is om op alle binnenkomende verzoeken in te gaan. Alleen sollicitaties die worden verstuurd als reactie op actuele vacatures worden verwerkt.

Steun ons 


Stages en afstudeeropdrachten

Hoe lang duurt een stage bij Amnesty?

Stages zijn meestal minimaal drie maanden en lopen op tot één jaar. Amnesty biedt scholieren de mogelijkheid om maatschappelijke stages te volgen.
Lees meer over maatschappelijke stages www.mas.amnesty.nl.

Heb ik recht op stagevergoeding?

Je hebt recht op een stagevergoeding als de stage voldoet aan een verplichting vanuit je studie en als het aan een aantal andere criteria voldoet. Als een stagevergoeding van toepassing is wordt dit in de vacaturetekst vermeld.

Stemt de begeleider bij Amnesty de inhoud en de taken van mijn stage af met mijn stagebegeleider op school?

Nee. Je bent zelf verantwoordelijk voor de afstemming met jouw stagebegeleider op school.

Kan ik een open sollicitatie sturen voor een stageplaats?

Wij verwerken geen open sollicitatie voor stageplaatsen. Alle actuele stageplaatsen vermelden wij op onze website. Houd deze goed in de gaten.

Steun ons 

Kan ik een afstudeeropdracht indienen om bij jullie uit te voeren?

Wanneer er op een afdeling behoefte is aan een onderzoek zal de afdeling dit als vacature vermelden op de website.

Steun ons 

Kan ik een snuffelstage volgen bij Amnesty?

Op dit moment hebben wij niet de capaciteit om snuffelstages of andere kortlopende stages aan te bieden.

Kan ik een maatschappelijke stage bij Amnesty lopen?

Veel scholieren doen hun maatschappelijke stage over Amnesty. We hebben hier verschillende mogelijkheden voor.
> Lees meer www.mas.amnesty.nl.

Steun ons 


Vrijwilligerswerk

Hoe kan ik Amnesty als vrijwilliger helpen?

Amnesty is voor haar werk afhankelijk van tienduizenden vrijwilligers die ieder op hun eigen wijze de organisatie actief ondersteunen. Ook jij kunt dat doen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan Amnesty’s schrijfacties per post, e-mail, internet of sms. Ook kan je je aansluiten bij een lokale groep of nu en dan iets voor Amnesty doen als flexvrijwilliger.

Open sollicitaties kunnen we helaas niet behandeling nemen. De reden hiervoor is dat de belangstelling om als vrijwilliger bij Amnesty te werken zo groot is, dat het voor ons niet mogelijk is om op alle binnenkomende verzoeken in te gaan.

Word vrijwilliger 

Vacatures 

Wat doet een flexvrijwilliger?

Flexvrijwilligers voeren tijdelijke klussen uit bij Amnesty. Het kan gaan om handtekeningen invoeren in de computer of hand- en spandiensten verrichten bij Amnesty-acties in het land. Soms is het een klusje van een paar uur, maar er zijn ook werkzaamheden voor een langere periode. Op de onze website kun je je aanmelden als flexvrijwilliger. Je krijgt bericht als er een klus te doen is. Het staat je altijd vrij om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.

Hoeveel vrijwilligers werken er bij Amnesty?

Op dit moment werken er gemiddeld tussen de 50 en 60 mensen op vrijwillige basis regulier op het kantoor van Amnesty Nederland. De meeste vrijwilligers werken het hele jaar voor Amnesty en doen dat gemiddeld een dag per week.

Wat wordt er van mij als vrijwilliger verwacht?

Wij verwachten van je dat je de intentie hebt om je minimaal één jaar of voor de duur van het project in te zetten. Daarnaast gaan we uit van motivatie voor het werk en de doelen van Amnesty. Ook verwachten wij dat jij je afspraken nakomt net zoals jij dit van Amnesty mag verwachten.

Welke vergoedingen krijg ik?

Als vrijwilliger krijg je reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer.

Hoe word je als vrijwilliger begeleid?

Elk vrijwilliger krijgt een mentor aangewezen, die je begeleid. Na een proeftijd van twee maanden krijg je een evaluatiegesprek. Amnesty heeft ook een vrijwilligerscoördinator waar je terecht kunt voor vragen.

Zijn er doorgroeimogelijkheden voor vrijwilligers?

Op dit moment is de kans dat je vanuit een vrijwilligersfunctie kan doorgroeien naar een betaalde functie erg klein.

Privacy

Welke gegevens verzamelt Amnesty?

Amnesty houdt een donateurs- en ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens voorkomen van personen die bekend zijn bij Amnesty International door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag). Daarnaast leggen wij persoonsgegevens van vrijwilligers vast in onze vrijwilligersadministratie.
Amnesty verwerkt financiële gegevens om je donatie of aankoop in de webshop mogelijk te maken en om uitvoering te geven aan het lidmaatschap. Daarnaast leggen wij naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd vast, om onze achterban zo goed mogelijk te kunnen informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten.

Op welke plekken verzamelt Amnesty persoonsgegevens?

Amnesty verzamelt gegevens wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven of actienetwerken, als lid, donateur of als vrijwilliger, wanneer je informatie opvraagt, deelneemt aan een campagne, een bestelling plaatst via onze webshop, reageert op onze website of sociale media, of op een andere manier met ons in contact treedt. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt zowel online als offline.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik deelneem van een campagne?

Je kunt op diverse manieren (online en offline) deelnemen aan campagnes van Amnesty. Als je meedoet aan een Amnesty-campagne waarbij Amnesty een autoriteit, bedrijf of instelling aanspreekt, worden uitsluitend jouw naam en woonplaats doorgegeven. Als je vermoedt dat jouw gegevens openbaar worden gemaakt als gevolg van je deelname aan één van onze campagnes, neem dan contact op met ons Servicecenter: (020) 626 44 36 (tijdens kantooruren) of servicecenter@amnesty.nl.

Op welke sociale media is Amnesty actief?

Als organisatie die zich inzet voor privacy en mensenrechten is Amnesty zich bewust van de mogelijke aantasting van de privacy van gebruikers van sociale media. Amnesty maakt daarom continue (belangen)afwegingen over onze aanwezigheid op sociale media. Op dit moment is Amnesty International is actief op Facebook, Twitter en Instagram. De accounts worden beheerd vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast zijn er verschillende lokale Amnesty-groepen die hun eigen pagina’s hebben op onder andere Facebook en Twitter.
Sociale media bieden Amnesty een belangrijk platform om mensen te mobiliseren, met als doel het tegengaan van mensenrechtenschendingen en het vrij krijgen van gewetensgevangenen. Via sociale media tekenen tienduizenden mensen petities waarmee Amnesty mensenrechtenschenders onder druk kan zetten.

Hoe zit het met Amnesty en de AVG?

Amnesty International heeft het afgelopen jaar in de aanloop van de nieuwe privacywet (de AVG) veel stappen gezet. Ook de komende tijd staat privacy opnieuw hoog op onze agenda. Dat geldt niet alleen op het hoofdkantoor in Amsterdam, maar ook voor de lokale Amnesty-groepen en vrijwilligers in het land. Lees hier meer over de stappen die Amnesty heeft genomen om te kunnen voldoen aan de eisen die in de AVG zijn vastgelegd.

Hoe gaat Amnesty om met foto’s en beeldmateriaal?

Tijdens (regionale) evenementen, trainingen, workshops en acties worden foto’s en video’s gemaakt om de gebeurtenis vast te leggen en om sfeerimpressies te geven op onze website en/of sociale media. Zodra de nieuwswaarde van het beeldmateriaal is verdwenen, blijft slechts (een deel van) de foto’s intern gearchiveerd bewaard voor historische doeleinden.
Aanwezigen, bezoekers/deelnemers worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Daarnaast worden aanwezigen hier – voor zover mogelijk – op gewezen tijdens het evenement op de locatie. Staat u herkenbaar op beeld, maar stelt u dit niet op prijs? Laat het ons weten, dan wordt het beeldmateriaal op uw verzoek uiteraard verwijderd.
Ten aanzien van foto’s die worden ingezet voor reclamedoeleinden, maakt Amnesty gebruik van een zogenaamde figurantenovereenkomst (quitclaim). Dat wil zeggen dat toestemming is verkregen voor het maken van de foto’s en de publicatie daarvan op de website of andere marketinguitingen.

Hoe maak ik gebruik van mijn privacy-rechten?

Gegevens wijzigen of verwijderen
Via ons contactformulier kan je Amnesty verzoeken de gegevens die wij over je verzamelen te laten wijzigen. Ook kan je Amnesty verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Een verwijderingsverzoek kan je, voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, indienen per e-mail via privacy@amnesty.nl of per brief aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.
Amnesty is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het verwijderen van jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom zal Amnesty International telefonisch contact met je opnemen. Sommige gegevens kan Amnesty niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (lidmaatschap, donatie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Inzage in- en export van gegevens
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen. Een dergelijk verzoek kan je voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres indienen per e-mail via privacy@amnesty.nl of per brief aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.
Amnesty is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom zal Amnesty telefonisch contact met je opnemen.
Ook kan je het Servicecenter verzoeken om deze gegevens in een technisch formaat op te sturen, zoals een digitaal bestand (dit is recht op dataportabiliteit – het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen).

Hoe maak ik gebruik van mijn recht op verzet (bezwaar)

Amnesty maakt gebruik van verschillende (marketing)kanalen om contact te onderhouden met haar achterban. Als je je heb aangemeld voor één van onze e-mailnieuwsbrieven, kan je je hiervoor ook eenvoudig weer afmelden. In elke nieuwsbrief die je ontvangt wordt een afmeldmogelijkheid geboden. Dat je geen e-mail meer wenst te ontvangen, kan je ook doorgeven via ons contactformulier.
Als je hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Amnesty, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Dit kan je ook doorgeven via ons contactformulier.
Als je hebt aangegeven geen post te willen ontvangen van Amnesty, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer met direct mail. Bij het sturen van post naar potentiële leden en donateurs controleren we het adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter. Dit kan via ons contactformulier. Dit geldt ook voor ons maandblad Wordt Vervolgd.
Afmelden voor de sms-acties kan door PROTEST STOP naar 4333 te sms’en. Afmelden voor de groepsberichten van WhatsApp kan op elk moment door ‘Amnesty UIT’ te sturen.

Welke cookies gebruikt Amnesty?

Lees meer over cookies in het cookie-statement.

Waar kan ik terecht met vragen of klachten?

Heb je het idee dat Amnesty niet in overeenstemming met privacy-wetgeving handelt of heb je vragen of opmerkingen over dit beleid, neem dan contact op met het Servicecenter: (020) 626 44 36 (tijdens kantooruren) of servicecenter@amnesty.nl.

Hoe gaat Amnesty om met mijn privacy tijdens een sollicitatie?

Amnesty gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van al haar sollicitanten tijdens werving- en selectieprocedures en gebruikt deze alleen om de geschiktheid van de kandidaten te kunnen beoordelen. Meer informatie over hoe Amnesty omgaat met de (persoons)gegevens van sollicitanten, vind je in onze Privacy-verklaring Werving en Selectie.

Q&A over petities en persoonsgegevens

 

Overige vragen

Waar kan ik informatie voor mijn spreekbeurt of werkstuk vinden?

Wil je meer informatie over mensenrechten voor je werkstuk of spreekbeurt? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Bestel kosteloos een compleet pakket via www.amnestyopschool.nl.

Maakt Amnesty weleens fouten?

Amnesty-informatie is betrouwbare informatie. Veel regeringen, journalisten en organisaties winnen daarom regelmatig advies bij Amnesty in. Vaak krijgt Amnesty echter te maken met vermoedens en aantijgingen die niet onomstotelijk bewezen zijn. Amnesty geeft dan duidelijk aan niet zeker te zijn van haar zaak en dringt aan op verder onderzoek. Als Amnesty ondanks alle zorgvuldigheid toch een fout blijkt te hebben gemaakt, geeft zij hierover een verklaring uit.

Wat verdient de directeur van Amnesty?

Het bruto jaarinkomen (voltijdsaanstelling, exclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten) van onze directeur Dagmar Oudshoorn bedraagt in 2023 € 167.134. Haar jaarinkomen voldoet daarmee ruim aan de Goede Doelen Nederland-norm voor een maximaal jaarinkomen. Zie voor een uitgebreidere toelichting op de beloning van de directeur onze jaarrekening.

Beloningsbeleid en onkostenvergoeding Amnesty Nederland

De leden van de Ledenraad verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en kunnen door hen gemaakte reiskosten in het kader van het lidmaatschap van de Ledenraad declareren. De vergaderingen van de Ledenraad vinden plaats op het Amnesty-kantoor in Amsterdam.
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en kunnen een vergoeding krijgen voor reiskosten, telefoonkosten en dergelijke, op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Voor de directeur heeft het bestuur het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Daarbij volgt Amnesty Nederland de
Goede Doelen Nederland-Regeling die een maximumnorm aan voor de salariëring van directeuren van goede doelen in Nederland. De beloning van de directeur van Amnesty Nederland is volgens bestuursbesluit in overeenstemming met deze regeling.
Voor medewerkers heeft Amnesty een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Hierin is het beloningsbeleid vastgelegd op basis van functiegroepen met daaraan gekoppelde salarisschalen. Elke salarisschaal kent een minimum- en maximumsalaris. De functiewaardering vindt plaats op grond van het IMF-kort functiewaarderingssysteem.
Vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en kunnen een onkostenvergoeding voor reiskosten per openbaar vervoer in het kader van de werkzaamheden voor Amnesty.

Wat is het verschil tussen Amnesty en Human Rights Watch?

De onderwerpen waarop Amnesty en Human Rights Watch werken, zijn zeer vergelijkbaar en beslaan het volledige spectrum van de mensenrechtenthema’s: van burger- en politieke rechten (zoals vrijheid van meningsuiting, recht op asiel, recht op leven) tot economische, sociale en culturele rechten (zoals het recht op voedsel, onderwijs, adequate huisvesting). Amnesty werkt wereldwijd samen met andere mensenrechtenorganisaties, ook met Human Rights Watch. Toch zijn er verschillen tussen Amnesty en Human Rights Watch. Bijvoorbeeld: Amnesty werkt net als Human Rights Watch via de publiciteit en lobby, maar mobiliseert daarnaast ook (massale) steun van leden en sympathisanten voor concrete acties en campagnes; Amnesty voert systematisch actie voor individuele slachtoffers van mensenrechtenschendingen, Human Rights Watch in beginsel niet; Amnesty is een ledenorganisatie, Human Rights Watch heeft geen leden.

Steun ik Amnesty door deel te nemen aan de Nationale Postcode Loterij?

Amnesty International ontvangt inderdaad jaarlijks geld van de Nationale Postcode Loterij en daar zijn we erg blij mee. Wij hopen daarom dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de loterij. Toch vragen wij jou Amnesty-lid te blijven. Daarmee behoor je namelijk tot de achterban van Amnesty. Wij hebben onze leden nodig om een groter statement in de maatschappij te kunnen maken. Hoe meer mensen Amnesty-lid zijn, hoe sterker wij staan.

Transactienummer periodieke gift en de belastingaangifte

– Het RSIN/fiscaal nummer van Amnesty is: 003025627.
– Een transactienummer is alleen van toepassing op Overeenkomsten Periodieke gift (de z.g. onderhandse aktes: aktes die zonder tussenkomst van een notaris tot stand zijn gekomen). Deze overeenkomsten zijn ingegaan op of na 1 januari 2014. Het transactienummer daarvan staat vermeld op de Overeenkomst Periodieke gift waarvan je het origineel van ons retour hebt ontvangen (boven het RSIN nummer).
– Let op: schenkingsakten die zijn opgemaakt door een notaris hebben geen transactie-nummer. Als je bij je belastingaangifte wordt gevraagd om het transactienummer van je periodieke gift in te vullen, dan kun je hier een 0 (nul) noteren. De Belastingdienst heeft bevestigd dat een nul ingevoerd mag worden als de overeenkomst geen transactienummer heeft.

Waarom is Amnesty gehuisvest aan de Keizersgracht in Amsterdam?

Amnesty Nederland is sinds haar oprichting in 1968 in Amsterdam gevestigd, omdat daar de meeste van onze betaalde en onbetaalde medewerkers woonden. Sinds 2003 zijn we gevestigd op de Keizersgracht 177. De ironie van de geschiedenis heeft gewild dat er in de zeventiende eeuw een slavenhandelaar in woonde.

Dit pand is aangekocht na een uitgebreide zoektocht op basis van een pakket van eisen waaraan de huisvesting zou moeten voldoen. Behalve de keuze om in Amsterdam te blijven, woog de omvang van het pand mee en de bruikbaarheid van het pand als kantoorbestemming, evenals een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en een veilige omgeving (in verband met vergaderingen en bijeenkomsten buiten kantooruren).

De keuze om een pand te kopen in plaats van te huren kwam voort uit het feit dat kopen op de langere termijn voordeliger is dan huren. Dat de locatie op de Keizersgracht gezien zou kunnen worden als ‘eersteklas’ was bij de besluitvorming eerder een nadeel dan een voordeel. Maar de vierkante meter prijs van het pand was in 2003 niet hoger dan van panden even buiten het centrum. Bovendien was en is het een weloverwogen keuze om niet te investeren in liquiditeiten of risicovolle beleggingen, maar in een pand op een A-locatie. De kans op waardevastheid is dan vele malen groter. Ons kantoorpand is daarmee een veilige belegging van de continuïteitsreserve van de organisatie. We verhuren een deel van het pand aan andere organisaties: Movies that Matter, Humanity in Action, De Werkelijkheid, ZimWatch/Hivos, Granate, Choice, Dance4Life, Johannes Wier Stichting en Respect Education Foundation.