Amnesty International

Privacyverklaring werving en selectie Amnesty International Nederland

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Amnesty International Nederland (Amnesty) omgaat met de (persoons)gegevens van haar sollicitanten tijdens het werving- en selectieproces. Onder sollicitanten worden alle kandidaten bedoeld die in aanmerking willen komen voor betaalde of vrijwillige werkzaamheden bij Amnesty.

Doel

Amnesty gebruikt de (persoons)gegevens van haar sollicitanten uitsluitend in het kader van het werving- en selectieproces om de geschiktheid van de kandidaten te kunnen beoordelen.

(Persoons)gegevens

Amnesty krijgt de (persoons)gegevens rechtstreeks van haar sollicitanten, via opgegeven referenties en via derde partijen.
Amnesty verzamelt van haar sollicitanten: naam, e-mailadres, cv en motivatiebrief. Aanvullende informatie wordt (in overleg met de sollicitant) alleen opgevraagd als deze bijdraagt aan de beoordeling van de geschiktheid voor de werkzaamheden.

Bewaartermijn

Amnesty bewaart de (persoons)gegevens van kandidaten maximaal vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Met toestemming van de kandidaat kan Amnesty de (persoons)gegevens nog een jaar bewaren, voor het geval er in dat jaar een passende functie vrijkomt.

Rechten sollicitant

  • Sollicitanten hebben het recht op inzage in de (persoons)gegevens die Amnesty verwerkt.
  • Sollicitanten hebben het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dit houdt in dat sollicitanten het recht hebben om de (persoons)gegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. De sollicitanten kunnen Amnesty verzoeken om deze (persoons)gegevens aan henzelf of aan derden over te dragen.
  • Sollicitanten hebben het recht een verzoek in te dienen om hun (persoons)gegevens
    te verwijderen (recht op vergetelheid). Ingeval van een wettelijke bewaarplicht of
    voortdurende arbeidsovereenkomst kan Amnesty dit verzoek niet (volledig)
    honoreren.

Een verzoek kan per e-mail worden ingediend via privacy@amnesty.nl of per brief t.a.v. het Servicecenter van Amnesty, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam. Voorzie het verzoek van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Amnesty is verplicht de identiteit van
betrokkene te verifiëren voordat het verzoek kan worden gehonoreerd.

Beveiliging

Amnesty zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de
(persoons)gegevens van sollicitanten. Denk onder andere aan: passende toegangsrechten,
een geheimhoudingsplicht voor medewerkers en het beveiligde sollicitatieformulier (SSL).

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacyverklaring of over hoe Amnesty omgaat met
(persoons)gegevens kunnen ingediend worden via privacy@amnesty.nl of per brief t.a.v. het
Servicecenter van Amnesty, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring.
Controleer daarom regelmatig ons privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Versie: 1 december 2018 HR