Ledenraad

De Ledenraad van Amnesty International Nederland telt 40 leden; driejaarlijks gekozen door alle leden van Amnesty Nederland. Het Bestuur bestuurt de vereniging; de Ledenraad controleert of het Bestuur binnen de afgesproken kaders -zoals beleidsplan en begroting- blijft. De Ledenraad kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. 

Amnesty International Nederland is een vereniging met leden. De leden worden iedere drie jaar uitgenodigd hun stem uit te brengen voor de verkiezing van leden van de ledenraad.  

De raad bestaat uit leden die zich met hart en ziel inzetten voor mensenrechten én vanuit diverse invalshoeken geïnteresseerd zijn in of veel ervaring hebben met beleid en bestuur. Belangrijke onderwerpen zijn de strategie, jaarverslag en jaarrekening van het vorige jaar en de begroting. De ledenraad benoemt ook de leden van het bestuur van de vereniging. 

Achterban en regionale vertegenwoordiging

Leden van de Ledenraad worden gekozen per regio. Zij vertegenwoordigen in principe alle leden, zonder last of ruggenspraak. Per regio worden gelegenheden gezocht om in contact te komen met bijvoorbeeld actieve lokale groepen, om zo feeling te krijgen met de achterban van Amnesty International en wat er bij hen leeft. 

Wie zitten er in de Ledenraad?

De 40 leden -voor drie jaar gekozen- in de Ledenraad van Amnesty International Nederland zijn verdeeld over vijf regio’s die alle leden van Amnesty International vertegenwoordigen. Hiermee waarborgen we de democratie van onze vereniging. Bekijk hier de samenstelling van de Ledenraad per regio:

Bereikbaarheid ledenraadsleden in de vijf regio’s

Leden van de ledenraad zijn voor Amnesty-leden per email te bereiken via de volgende emailadressen: 

De taken van de Ledenraad

De belangrijkste taken van de Ledenraad zijn het toezicht houden op het bestuur en het onderhouden van contact met de leden van Amnesty International, onder andere door het bijwonen van regiodagen. Het bestuur bestuurt de vereniging; de Ledenraad controleert of het bestuur binnen de afgesproken kaders (zoals beleidsplan en begroting) blijft. De Ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. 

De Ledenraad vergadert tweemaal per jaar onder voorzitterschap van een technisch voorzitter. Het bestuur, de directeur en het managementteam zijn bij de vergaderingen van de Ledenraad aanwezig. De vergaderingen worden ondersteund door het landelijk secretariaat. De agenda voor de vergaderingen van de Ledenraad wordt opgesteld door een Agendacommissie, bestaande uit twee door de Ledenraad te benoemen ledenraadsleden, twee bestuursleden, de vergadervoorzitter en de directeur van het kantoor. 

Ledenraadsleden zijn gekozen door de leden in hun regio, maar vertegenwoordigen binnen de Ledenraad alle Amnesty-leden. Zij worden geacht om drie jaar lang het reilen en zeilen van Amnesty Nederland en gedeeltelijk ook Amnesty International te volgen. Het bijwonen van de vergaderingen van de Ledenraad en de jaarlijkse regiodag zijn verplichte taken. 

English information on Amnesty’s Membership Council

All you need to know about our Membership Council on our English page The Membership Council in a nutshell

Ga terug naar onze organisatie