Seksueel geweld onder vluchtelingen

Slachtoffers seksueel geweld onder vluchtelingen

Slachtoffers seksueel geweld onder vluchtelingen

Internationaal onderzoek laat zien dat verkrachting van vrouwelijke vluchtelingen op grote schaal voorkomt. Dat gebeurt niet alleen in het land van herkomst. Geschat wordt dat 90 procent van de vrouwen die vluchten tijdens de reis via de mediterrane route worden verkracht.

Vanuit onze projecten op het gebied van vluchtelingen en gender en door gesprekken met professionals en vrouwen die zelf in de asielopvang verbleven, heeft Amnesty Nederland sterke signalen gekregen dat vluchtelingenvrouwen en -meisjes in Nederland lang niet altijd de bescherming en hulpverlening ontvangen waar zij volgens internationale verdragen recht op hebben.

(Rechts)positie versterken

Amnesty is in 2022 een project gestart om meer zicht te krijgen op de waarborgen voor vluchtelingenvrouwen die geconfronteerd zijn met seksueel geweld. We willen de (rechts)positie van hen en mét hen versterken in wetgeving, beleid en praktijk. We kijken daarbij naar alle stadia van de asielprocedure: vanaf de aankomst in Nederland en hun verblijf in de asielopvang (inclusief de toegang tot hulp en bescherming) tot de inhoudelijke beoordeling van hun asielverzoek.

Dossieranalyse slachtoffers in de asielprocedure

Het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) doet in het kader van een asielprocedure, op verzoek, onderzoek naar vermoedens van marteling en inhumane behandeling van asielzoekers. Zij hebben in deze zaken een medisch en juridisch dossier. In samenwerking met een arts van het iMMO analyseert Amnesty als start van het project de iMMO-dossiers van slachtoffers van seksueel geweld. Een klankbordgroep met experts van vluchtelingenorganisaties, genderexperts en wetenschappers adviseert bij de analyse. Amnesty en het iMMO vergaren hiermee belangrijke informatie over onder meer de symptomen van seksueel geweld, hoe seksueel geweld ter sprake komt tijdens de asielprocedure en hoe het wordt meegewogen in de beslissing op het asielverzoek. De analyse wordt in het najaar van 2022 gepubliceerd.