Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com/CC/ valerieroybal

WTO (Wereldhandelsorganisatie) en mensenrechten

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) bevordert goed geregelde en eerlijke handel door een breed scala van regelingen en verdragen op deelgebieden.

De World Trade Organization werd in 1995 opgericht als opvolger van de General Agreement on Tariffs and Trade. Haar doelstelling is het bevorderen van goed geregelde en eerlijke handel, door een breed scala van regelingen en verdragen op deelgebieden. Begin 2024 telde de organisatie 164 lidstaten en was haar budget ruim 204 miljoen US$.

Kritiek op de WTO

De WTO is bekritiseerd als een organisatie die door het vrijmaken van handel de negatieve effecten van globalisering versterkt, vooral macht- en inkomensongelijkheid. De WTO zou:

 • Vooral de belangen van ontwikkelingslanden ondergeschikt maken aan die van rijke landen;
 • Commerciële belangen zwaarder laten wegen dan ontwikkeling;
 • Bijdragen aan verslechtering van het milieu;
 • Het gebruik van genetische manipulatie in de voedselketen afdwingen;
 • Werkgelegenheid in de ontwikkelingslanden vernietigen;
 • Gedomineerd worden door lobby van machtige bedrijven;
 • In het algemeen ondemocratisch van aard zijn.

Verweer van de WTO

Tegen die kritiek voert de Wereldhandelsorganisatie in dat zij:

 • Juist door haar regelingen wil bijdragen aan een rechtvaardiger verdeling van goederen en diensten;
 • Machtige landen en bedrijven met internationale regels aan banden wil leggen;
 • De voedselzekerheid garandeert door dwingende maatregelen op te leggen die gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten;
 • Het democratisch gehalte van de wereldgemeenschap versterkt door een forum te bieden juist aan landen die zich op de vrije internationale markt onvoldoende kunnen doen gelden.

Internationale handel: Amnesty’s visie

Amnesty ondersteunt het streven om de internationale handel door afspraken en controle te reguleren, als dat de naleving van mensenrechten, arbeidsnormen en andere beginselen versterkt. Amnesty drong onder meer aan op een zodanige WTO-regeling voor het intellectueel eigendom dat ontwikkelingslanden niet door patenten worden verhinderd om goedkope of gratis medicijnen ter beschikking te stellen voor het bestrijden van epidemieën.

De WTO is de enige internationale organisatie die regels stelt voor de handel tussen naties. Haar belangrijkste functie is te verzekeren dat die handel zo soepel, voorspelbaar en vrij verloopt als mogelijk is.

Meer over dit onderwerp