Solidariteitsactie voor ngo’s, april 2017. In de Hongaarse hoofdstad Budapest vormen activisten een hart.
© Gergo Toth

EU: Raad moet gevolg geven aan rapport over verslechtering van mensenrechtensituatie in Hongarije

Het Europees Parlement debatteerde op 14 september 2022 over een rapport waaruit blijkt dat de mensenrechtensituatie in Hongarije is verslechterd sinds het EU-Parlement artikel 7-procedures tegen het land instelde. Dat gebeurde vanwege ernstige schendingen van de EU-waarden.

‘De alarmbel die het Europees Parlement luidt, weerspiegelt de langdurige zorgen van Amnesty International over de mensenrechtencrisis in Hongarije’, zegt Eve Geddie van Amnesty International. ‘In de vier jaar sinds artikel 7 in werking trad, is de mensenrechtensituatie in Hongarije alleen maar verslechterd. Autoriteiten hebben de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aangevallen, geweigerd een verdrag te ratificeren dat vrouwen beschermt tegen geweld, homofobe en transfobe wetten aangenomen, hard opgetreden tegen vluchtelingen en asielzoekers, en de vrijheid van meningsuiting en vereniging onderdrukt. Dit alles moet onmiddellijk worden teruggedraaid.’

Mogelijkheid om schendingen aan te pakken

Het rapport van het Europees Parlement zet de deur voor de Raad van de Europese Unie, die samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uitoefent,  wijd open om een ​​einde te maken aan de jarenlange aanvallen door Hongarije op de mensenrechten en de rechtsstaat. De EU moet alle beschikbare politieke, juridische en financiële middelen blijven gebruiken om het afbrokkelende respect voor de mensenrechten in Hongarije te stoppen. De EU en haar lidstaten mogen niet in de cosmetische maatregelen van Hongarije trappen die haastig zijn ingevoerd om EU-fondsen veilig te stellen. Echte verandering is nodig om echt respect voor de mensenrechten en de rechtsstaat te garanderen, in overeenstemming met de grondwaarden van de EU.

Achtergrond

Op 12 september 2018 stelde het Europees Parlement artikel 7 tegen Hongarije in werking. Dat is een procedure om regeringen ter verantwoording te roepen van wie hun acties een bedreiging vormen voor de rechtsstaat, de mensenrechten en de democratische beginselen van de Europese Unie.

In de Raad de Europese Unie zijn de regeringen van de 27 EU-lidstaten vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU. De Raad neemt ook beslissingen over het buitenland- en veiligheidsbeleid.

Het rapport van het Europees Parlement maakt nu de weg vrij voor de Raad om effectieve vervolgstappen tegen Hongarije te nemen. Dat kan het aannemen zijn van specifieke, verplichte aanbevelingen voor de Hongaarse autoriteiten en om die binnen een vastgestelde termijn uit te voeren. Als Hongarije dan geen concrete stappen zet, kan de Raad toewerken naar de vereiste vier vijfde meerderheid om vast te stellen dat er een duidelijk risico bestaat dat Hongarije de waarden die door het EU-verdrag worden beschermd, ernstig schendt. Dit zou de mogelijkheid openen om sancties op te leggen, zoals het intrekken van het stemrecht, als de Raad unaniem zou vaststellen dat er inderdaad sprake is van een ernstige en aanhoudende schending van deze waarden.

 

Lees meer over de mensenrechtensituatie in Hongarije.

Meer over dit onderwerp