‘Ik verwelkom vluchtelingen.’ Amnesty Algerije toont samen met andere non-gouvernementele organisaties haar solidariteit met vluchtelingen.
© Amnesty International Algeria

Jaarverslag 2016

Bijlage: Verantwoordingsverklaring

In de verantwoordingsverklaring legt de vereniging Amnesty International, afdeling Nederland statutair gevestigd in Amsterdam verantwoording af over de principes van goed bestuur:

 1. Onderscheid in de functies toezichthouden, besturen en uitvoeren;
 2. Zo effectief en efficiënt mogelijk besteden van de beschikbare middelen;
 3. Optimaal rekening houden met de verschillende groepen belanghebbenden.

Amnesty Nederland houdt zich aan de Code Goed Bestuur van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), die geldt sinds 2015 en eerdere codes (zoals de Code Wijffels) vervangt. De code bevat basisregels, normen en aanbevelingen op het gebied van besturen, toezicht houden, verantwoording afleggen en betrekken van belanghebbenden. De kernwaarden zijn: integriteit, kwaliteit en transparantie.

In 2016 is Amnesty Nederland op basis van de nieuwe Erkenningsregeling erkend als goed doel dat voldoet aan de normen die in Nederland gelden voor goede doelen. De Erkenningsregeling Goede Doelen, met nieuwe normen en gemoderniseerd toezicht, is ingegaan per 1 januari 2016. De Erkenningsregeling vervangt bestaande keurmerken zoals het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen. Het CBF geldt als de onafhankelijke toezichthouder die goede doelen ieder paar jaar toetst aan de normen.

De bestaande verdeling van rollen en taken is vastgelegd in de statuten van de internationale Amnesty-beweging, de statuten en het algemeen reglement van de Vereniging Amnesty International, afdeling Nederland, en het directiestatuut van Amnesty Nederland. Het bestuursmodel van Amnesty Nederland is gebaseerd op de verenigingsstructuur. In overeenstemming met de Code Goed Bestuur zijn de functies toezichthouden, besturen en uitvoeren gescheiden.

De Vluchtelingen Welkom-demonstratie in Londen op 17 september trok 30 duizend mensen. Het evenement was georganiseerd door Amnesty International en Solidarity with Refugees in samenwerking met meer dan 40 andere organisaties.
© Amnesty International (foto: Marie-Anne Ventoura)
De Vluchtelingen Welkom-demonstratie in Londen op 17 september trok 30 duizend mensen. Het evenement was georganiseerd door Amnesty International en Solidarity with Refugees in samenwerking met meer dan 40 andere organisaties.

De internationale organisatie

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die actievoeren voor een wereld waarin de mensenrechten van iedereen worden gerespecteerd. Amnesty heeft meer dan 2 miljoen leden en donateurs en meer dan 5 miljoen activisten die onze oproep voor gerechtigheid kracht bijzetten.

De beweging bestaat uit nationale Amnesty-afdelingen: landelijke verenigingen met een eigen bestuur. In voor Amnesty belangrijke landen die geen afdeling kennen, zoals Brazilië, India en Nigeria, zijn er door het hoofdkantoor (het Internationaal Secretariaat) opgezette nationale kantoren, die gaandeweg tot nationale afdelingen moeten uitgroeien. Waar Amnesty voorheen altijd een organisatie was met één internationaal centrum voor onderzoek, in Londen, doen Amnesty-medewerkers nu onderzoek en voorbereiding van campagnes in diverse delen van de wereld. Er zijn regionale kantoren in Bangkok, Beirut, Dakar, Nairobi, Hongkong, Johannesburg, Mexico-Stad. Ook in Colombo zal binnenkort een kantoor worden geopend. Alle nationale afdelingen dragen bij aan de financiering van de beweging.

De strategie van de beweging wordt uitgezet door de internationale algemene ledenvergadering (International Council Meeting, ICM) waarin vertegenwoordigers zitten van alle Amnesty-afdelingen. De ICM komt iedere twee jaar bij elkaar, de volgende keer in 2017. Het negenkoppige Internationaal Bestuur wordt gekozen door deze internationale ledenvergadering en bestuurt de Amnesty International-beweging. Het Internationaal Bestuur rapporteert aan de internationale algemene ledenvergadering over het gevoerde beleid. De beweging en haar governance-structuur zijn zodoende georganiseerd als een vereniging, waarbij de leden (in dit geval de nationale Amnesty-afdelingen en andere Amnesty-entiteiten verenigd in de ICM) vooraf de strategie op hoofdlijnen bepalen en toezicht houden, het Internationaal Bestuur het Internationaal Secretariaat bestuurt, en de door het Internationaal Bestuur benoemde secretaris-generaal het werk uitvoert door het Internationaal Secretariaat aan te sturen. Het Internationaal Bestuur legt verantwoording af over het werk van het Internationaal Secretariaat aan de internationale algemene ledenvergadering.

De belangrijkste taken van het Internationaal Secretariaat zijn:

 • onderzoeken, verzamelen, analyseren en publiceren van informatie over mensenrechtenschendingen;
 • coördineren van internationale acties en campagnes, en uitbrengen van actiemateriaal;
 • bevorderen van aandacht voor mensenrechten in intergouvernementele organisaties zoals de VN;
 • benaderen van internationale media;
 • ondersteunen van het werk van nationale Amnesty-afdelingen en van leden en groepen in landen waar nog geen afdelingen bestaan;
 • fondsenwerving bij internationale organisaties.

De nationale Amnesty-afdelingen brengen mensenrechtenschendingen die plaatsvinden over de hele wereld en in eigen land onder de aandacht van het publiek, beleidsmakers en politici, en roepen op tot actie om mensenrechtenschendingen te voorkomen en te beëindigen. Dat wordt gedaan op basis van het mensenrechtenonderzoek verricht door de onderzoekers van het Internationaal Secretariaat, aangevuld met onderzoek van de regionale kantoren en nationale Amnesty-afdelingen in eigen land. De kwaliteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek is essentieel voor het werk en de geloofwaardigheid van Amnesty. De beweging hanteert er hoge kwaliteitseisen voor.

Amnesty International heeft een vijftal strategische doelen vastgelegd voor de periode 2016-2019 (zie hoofdstuk 1, Strategie en beleid). Daarmee beoogt de beweging wereldwijd maximale impact te behalen. Hoe meer druk er wereldwijd wordt uitgevoerd, hoe groter de kans dat autoriteiten een einde zullen maken aan mensenrechtenschendingen in het eigen land.

Het Internationaal Secretariaat ontwikkelt ook internationale mensenrechtencampagnes, die door de nationale Amnesty-afdelingen wereldwijd worden gevoerd. In 2016 is de internationale campagne voor migranten en vluchtelingen gestart. In 2017 gaat een campagne van start tegen de afnemende vrijheid van meningsuiting en ruimte voor mensenrechtenverdedigers.
In 2016 bracht het Internationaal Secretariaat 705 spoedacties uit, waarvan er 284 nieuwe acties waren en 421 vervolgacties. Van deze spoedacties werden er 85 met positief resultaat afgesloten (een verbetering in de situatie van de persoon waarvoor actie werd gevoerd).
Amnesty Nederland speelt een actieve rol in het internationaal overleg van voorzitters en directeuren van de wereldwijde organisatie. Dat kwam in 2016 naar voren in onze inzet in de besprekingen over de vaststelling van wereldwijde campagnes en strategische doelen, en in het verbeteren van de governance van de internationale beweging.

De Ledenraad bijeen op het hoofdkantoor in Amsterdam.
© Amnesty International (foto: Marieke Wijntjes)
De Ledenraad bijeen op het hoofdkantoor in Amsterdam.

De Ledenraad van Amnesty Nederland

De Ledenraad bestaat uit maximaal veertig leden die worden gekozen door de leden van de vereniging. In juni 2016 werden de meest recente driejaarlijkse verkiezingen gehouden. Per 31 december 2016 bestaat de raad uit 39 leden omdat er in één regio te weinig kandidaten waren. Vijftien leden zitten in hun tweede of derde termijn.

De Ledenraad heeft een toezichthoudende rol als vertegenwoordiging van de leden van Amnesty. Toezicht vooraf is gewaarborgd doordat de Ledenraad het (meerjaren)beleidsplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting moet goedkeuren. Door het goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening is toezicht achteraf gegarandeerd. Twee keer per jaar wordt de Ledenraad geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van Amnesty’s beleid.

De Ledenraad is bevoegd te besluiten tot het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden en het benoemen en ontslaan van de accountant van de vereniging. Ook is de Ledenraad bevoegd om de statuten te wijzigen en de vereniging te ontbinden. Daarnaast is het de taak van de ledenraadsleden om voeling te houden met de (actieve) leden van de vereniging in hun regio.

Ledenraadsvergaderingen in 2016

In 2016 kwam de Ledenraad tweemaal bijeen: op 25 juni en op 26 november. Op 13 februari 2016 werd een beleidsbijeenkomst georganiseerd voor ledenraadsleden en andere geïnteresseerde leden over de governance van de internationale beweging. Op 5 maart 2016 werd voor de Ledenraad een verdiepingsbijeenkomst gehouden met als onderwerp ‘Can human rights bring social justice?’.

Op 25 juni 2016 kwamen de oude en de nieuwgekozen Ledenraad gezamenlijk bijeen. De oude Ledenraad was tot het eind van de vergadering bevoegd. Tijdens deze vergadering is uitgebreid aandacht besteed aan de inspanningen van Amnesty International op het terrein van vluchtelingen. Te gast was Gauri van Gulik, werkzaam bij het Internationaal Secretariaat van Amnesty in Londen, deskundig op het gebied van vluchtelingen. Tijdens deze vergadering werd zittend bestuurslid Joukje Janssen benoemd in de functie van penningmeester en werd Cees Breederveld benoemd tot gewoon lid in het bestuur. Penningmeester Richard Goldstein trad statutair af en bestuurslid Marieke Schoenmakers trad af om persoonlijke reden. De drie zittende leden van de Commissie van Beroep werden herbenoemd voor een derde termijn. De Ledenraad in nieuwe samenstelling benoemde uit zijn midden vier leden in de Financiële Commissie en twee leden in de Agendacommissie. De Ledenraad keurde het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 goed. De nieuw gekozen Ledenraadsleden werden benoemd, waarna de nieuwe Ledenraad na afloop van de vergadering in functie trad.

De Ledenraad van 26 november 2016 keurde het jaarplan en de begroting voor 2017 goed. De Ledenraad werd daarnaast door het bestuur om input gevraagd over het voornemen om in 2017 landelijk een dialoog op te zetten over de geconstateerde afnemende aandacht voor mensenrechten in het algemeen en de dilemma’s van mensenrechten dicht bij huis in het bijzonder. De input uit deze discussies wordt verwerkt in het projectplan voor 2017. Er werd verder gerapporteerd over de evaluatie van de verkiezing Ledenraad 2016.

Commissies

De Financiële Commissie bestaat uit vier leden van de Ledenraad en adviseert de Ledenraad over financiële zaken, in ieder geval over de jaarrekening en de begroting. In 2016 kwam de Financiële Commissie driemaal bijeen. Eind 2016 bestond de commissie uit de volgende leden: Aad Alkemade, Ranjith Clemminck, Marius Ernsting en Corné Stroop.

Functioneren Ledenraad

In de novembervergadering is aan de hand van een reflectieverslag door de onafhankelijke vergadervoorzitters gesproken over het functioneren van de Ledenraad. Punten van aandacht zijn de hoeveelheid informatie die wordt verstrekt aan de Ledenraad, het onderscheiden van rollen van het Bestuur en de Ledenraad, het invullen van de adviserende rol van de Ledenraad en het vormgeven van contacten met de achterban. Het functioneren van de Ledenraad zal een terugkerend onderwerp van bespreking zijn.

Onkostenvergoeding

De leden van de Ledenraad kunnen door hen gemaakte reiskosten in het kader van het lidmaatschap van de Ledenraad declareren. Zij ontvangen verder geen vergoeding voor het werk als Ledenraadslid. De vergaderingen van de Ledenraad vinden plaats op het Amnesty-kantoor in Amsterdam. De vergaderkosten van de Ledenraad bedroegen in 2016 € 6.000. De kosten voor de verkiezingen van de Ledenraad waren € 4.500.

De Ledenraad.
© Amnesty International (foto: Marieke Wijntjes)
De Ledenraad.

Samenstelling Ledenraad per 26 juni 2016

Regio Brabant/Limburg
Rachied Benabbou, Cisca Beudeker (2e termijn), Ranjith Clemminck, Rob Grootjans, Alfredo Leenderts, Corné Stroop (3e termijn)

Regio Drenthe/Friesland/Groningen
Maaike Ongering, Marga Rouwhorst, Bennie Werink (3e termijn), Tanja van der Woude (3e termijn)

Regio Zuid-Holland/Zeeland
Arman Alavi, Malu Bremen, Anne van Dijk (2e termijn), Renate Maijers, Liefke Reitsma, Jeannette Ridder-Numan (2e termijn), Fransje Snijders, Sahidah Somer, Otto Spijkers

Regio Noordoostpolder/Overijssel/Gelderland
Cees van Bockel (2e termijn), Agnes Goldenbeld (2e termijn), Albert Kienhuis, Liza Kozlowska, Harry de Ridder, Hélène van der Sijp (3e termijn), Rinus van de Warreburg (2e termijn), Huub Wieringa

Regio Flevoland/Noord-Holland/Utrecht
Aad Alkemade (3e termijn), Eva Bezem, Fred Bijlsma, Marius Ernsting, Erna Flokstra, Irene van der Fluit, Carmen van der Hoff, Camilia Roemer (2e termijn), Carolien Schönfeld (2e termijn), Adam Sibarani (2e termijn), Anke Swets, Meike Zwaan (2e termijn)

Het Bestuur van Amnesty Nederland

Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en het uitvoeren van de programma’s en activiteiten van de vereniging. Zoals in het directiestatuut is vastgelegd, delegeert het Bestuur de dagelijkse leiding aan de Directie van Amnesty.

Het Bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting van Amnesty Nederland vast, evenals het jaarplan en de jaarlijkse begroting. Gedurende het jaar rapporteert de directeur over de actuele inhoudelijke, financiële en personele ontwikkelingen tijdens de bestuursvergaderingen. Iedere vier maanden rapporteert de directeur aan het Bestuur over de voortgang op de mensenrechtenprogramma’s alsook over de inkomsten en bestedingen. De directeur legt het Bestuur jaarlijks een voortgangsrapportage van het beleidsplan voor. Op basis van deze rapportages kan het Bestuur eventueel bijsturen. Het Bestuur stelt achteraf het jaarverslag en de jaarrekening vast. Voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening informeert de externe accountant het Bestuur over zijn bevindingen.

Bestuursvergaderingen in 2016

Het Bestuur kwam in 2016 acht keer bijeen. Tijdens de vergaderingen werden onder meer de uitvoering van het beleid en de financiële stand van zaken besproken. Ook werden actuele zaken aan de orde gesteld, zoals een voorstel om tien extra projecten te financieren uit extra inkomsten in 2016. In de vergadering van april stelde het Bestuur het jaarverslag en de jaarrekening van 2015 vast. In de vergadering van 1 november stelde het Bestuur het jaarplan en de begroting voor 2017 vast. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn ook de vergaderingen van de Ledenraad voorbereid. De voortgang van de uitvoering van het internationale Africa Human Rights & Growth-programma kwam aan de orde evenals nieuwe voorstellen op het terrein van governance. Dit laatste onderwerp komt in 2017 voor besluitvorming aan de orde tijdens de International Council Meeting. De remuneratiecommissie van het Bestuur heeft begin 2016 de bezoldiging van de directeur getoetst aan de geldende richtlijnen. Zie hieronder.

Functioneren Bestuur

Het Bestuur heeft op 16 december 2016 het eigen functioneren geëvalueerd. De conclusie was dat er inhoudelijk voldoende diepgang is en dat er op een goede en gebalanceerde manier aandacht wordt besteed aan belangrijke onderwerpen. In de vergaderingen heerst een goede, open sfeer en is sprake van een ontspannen samenwerking met directeur en managementteam.
In 2017 wil het Bestuur bezien hoe te komen tot een meer strategische langetermijnagenda voor de eigen vergaderingen. Het Bestuur heeft verder als belangrijk doel geformuleerd om tot een meer divers samengesteld Bestuur te komen. Gezien de huidige samenstelling van het Bestuur ligt de nadruk daarbij op culturele diversiteit.

Onkostenvergoeding

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en kunnen een vergoeding krijgen voor reiskosten, telefoonkosten en dergelijke, op basis van werkelijk gemaakte kosten. De bestuurskosten bedroegen € 12.100 in 2016, waarvan bijna € 9.000 voor externe begeleiding van de zelfevaluatie van het bestuur.

Leer- en verbeterpunten van het bestuursmodel

Het bestuursmodel van Amnesty Nederland is gebaseerd op de verenigingsstructuur. Met het instellen van de Ledenraad in 2010 (ter vervanging van de Algemene Ledenvergadering) is het bestuursmodel van Amnesty verder ontwikkeld. Inzet was te komen tot een bestuurs- en toezichthoudende structuur die een scherper onderscheid maakt tussen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organen, waarbij de verenigingscultuur van Amnesty gerespecteerd wordt. Met de instelling van de Ledenraad is het toezicht op het Bestuur versterkt; het Bestuur legt meer dan in het verleden verantwoording af aan een gekozen vertegenwoordiging van de leden.

Effectieve en doelmatige besteding van beschikbare middelen

Amnesty heeft een gedegen planningsstructuur met als doel haar doelstellingen op de meest effectieve en doelmatige wijze te realiseren. We werken met een internationale meerjarenstrategie die een periode van vier jaar beslaat. Binnen dat kader worden het beleid en de doelstellingen van Amnesty vastgesteld. Voor elke doelstelling zijn strategieën bepaald met daaraan gekoppeld concrete maatstaven waaraan we de voortgang kunnen meten.

Iedere twee maanden worden de kerncijfers over inkomsten, uitgaven en andere bedrijfsmatige gegevens geleverd aan het managementteam en iedere vier maanden aan het Bestuur. Deze gegevens maken tijdige bijsturing mogelijk.

Een van de maatstaven voor de doelmatigheid van onze bestedingen is de omvang van de kosten van beheer en administratie. Binnen de goededoelensector zijn afspraken gemaakt om kosten op eenduidige wijze toe te rekenen om zo vergelijking tussen organisaties mogelijk te maken. Het Bestuur van Amnesty Nederland heeft bepaald dat het percentage van de kosten voor beheer en administratie tussen de 4 tot 6 procent van de totale kosten mag bedragen. In 2016 besteedde Amnesty Nederland 5,2 procent van de totale bestedingen aan beheer en administratie.

De monitoring van de effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen aan ons mensenrechtenrechtenwerk is een voortdurend aandachtspunt. Daarbij staan de gewenste mensenrechtenverbeteringen centraal. Lees in hoofdstuk 1 meer over onze visie, doelstelling en strategie.

Amnesty Nederland heeft te maken met verschillende risico’s in haar werk. De belangrijkste risico’s liggen op het gebied van inkomsten, imago en bedrijfsvoering. Met risicomanagement zet de organisatie zich ervoor in die risico’s te beperken. De belangrijkste risico’s zijn in kaart gebracht voor het werk van Amnesty Nederland en ook voor de internationale Amnesty-beweging. Door het jaar heen wordt de risicoanalyse geactualiseerd als vast onderdeel van de planning & control-cyclus. Dit stelt ons in staat om belangrijke risico’s tijdig te onderkennen en beheersmaatregelen in te stellen zodat schade in het bereiken van onze doelstellingen voorkomen of beperkt kan worden. Op basis van deze risicoanalyses houden management en Bestuur zicht op de belangrijkste risico’s voor de organisatie. Lees in hoofdstuk 7 meer over risicomanagement.

Onze relatie met belanghebbenden

Amnesty Nederland heeft met verschillende groepen belanghebbenden te maken.

Belanghebbenden voor wie, en vaak ook met wie, wij ons werk doen zijn:

 • Slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande hun veiligheid en privacy.
 • Mensenrechtenorganisaties en mensenrechtenverdedigers die door ons worden ondersteund. Meer en meer leggen wij deze samenwerking contractueel vast.
 • Amnesty-afdelingen buiten Nederland waarmee wij bilateraal samenwerken. De aard van deze samenwerking leggen wij in onderling overleg vast.

Belanghebbenden met wie wij ons werk doen zijn:

 • Leden en donateurs. Wij informeren hen over campagnes, acties, plannen en resultaten. Leden ontvangen naar behoefte onze bladen. Leden kunnen invloed uitoefenen door hun stem uit te brengen bij verkiezingen en zich verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad. Aan donoren die aan een specifiek project steun geven wordt periodiek gerapporteerd over de voortgang.
 • Actieve leden, vrijwilligers en activisten. Ons werk en onze acties zijn alleen mogelijk door de vele betrokken mensen in het land die zich inzetten voor mensenrechten. Zij worden op verschillende manieren geïnformeerd over ons werk en over de mogelijkheden zich in te zetten voor Amnesty. Bijvoorbeeld via onze website, sociale media, nieuwsbrieven en het blad Wordt Vervolgd. Via die kanalen leggen wij ook verantwoording af over ons werk.
 • Samenwerkingspartners. Inhoudelijke en financiële samenwerkingen worden in een contract of anderszins schriftelijk vastgelegd en regelmatig gezamenlijk geëvalueerd. In het jaarverslag wordt per type samenwerking een overzicht gegeven van de organisaties waarmee wij samenwerken. Lees meer over onze samenwerkingspartners in hoofdstuk 6 en zie het overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden in de bijlage.
 • Publiek. Via onze website kan het publiek informatie vinden over ons werk. Vragen, klachten of suggesties kunnen via de website, schriftelijk of telefonisch worden gesteld of ingediend. Voor klachten bestaat een klachtenprotocol. Lees meer over deze procedure in hoofdstuk 7. Wij brengen regelmatig persberichten uit over ons werk. Eenmaal per twee jaar doen wij een breed imago-onderzoek naar kennis over en waardering van ons werk door het Nederlandse publiek en door onze leden. Tussentijds wordt verdiepend onderzoek gedaan.

© Amnesty International
Samenstelling Bestuur in 2016

Ila Kasem, voorzitter
Gekozen als voorzitter op 14 mei 2011, in functie getreden op 9 juni 2011, herbenoemd in de functie van voorzitter in juni 2014.
Directievoorzitter Van de Bunt Adviseurs

Nevenfuncties:
Consultant en aandeelhouder Vanderkruijs, partner in Executive Search, Bestuurslid Wereld Natuur Fonds (WNF) Groot-Brittannië, Lid Raad van Toezicht van het Fonds voor de Podiumkunsten (FPK), Bestuurslid van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP), Voorzitter Marokko Fonds, Bestuurslid Stichting Giving Back, Lid Raad van Toezicht ROC Mondriaan, Lid Raad van Commissarissen VIRe

Richard Goldstein, penningmeester
Gekozen in de functie van penningmeester in 2010, herkozen in juni 2013, afgetreden op 25 juni 2016.
Partner bij PwC Accountants N.V.

Marieke Schoenmakers, lid
Gekozen als lid in 2011. Herkozen in 2014 en afgetreden op 25 juni 2016.
Directeur VPRO tot mei 2013. Per 1 januari 2014 Directeur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag en vice-voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten te Den Haag

Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Muziekgebouw aan het IJ

Jeanine Wubbels, lid
Gekozen op 9 juni 2012, herkozen op 27 juni 2015.
Juridisch Adviseur Consumentenbond

Nevenfuncties:
Werkgroeplid NJCM Werkgroep Duurzaam Ondernemen en Mensenrechten, Student-assistent RSM Leerstoel International Business & Human Rights

Heleen de Jonge van Ellemeet, lid/secretaris
Gekozen als lid in 2011; op 9 juni 2012 gekozen benoemd in de functie van secretaris. Herbenoemd in die functie in juni 2014.
Directeur Stichting Migratierecht Nederland

Nevenfuncties:
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Egbert Myjer, lid
Gekozen als lid in 2012. Herkozen voor een tweede termijn in november 2015. Oud-rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2004-2012), Emeritus hoogleraar Mensenrechten aan de VU in Amsterdam

Nevenfuncties:
Commissioner International Commission of Jurists (ICJ), Lid redactie Netherlands Human Rights Quarterly, Lid Board International Service for Human Rights, lid Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Nederland

Radboud van Delft, lid
Gekozen als lid in juni 2015.
Directeur van Rank a Brand

Nevenfuncties:
Geen

Joukje Janssen, lid
Gekozen als lid op 28 november 2015, benoemd tot penningmeester op 25 juni 2016.
Director Sustainability en Responsible Governance bij PWC

Nevenfuncties:
Geen

Cees Breederveld, lid
Werd op 25 juni 2016 benoemd, maar treedt pas officieel in functie per 1 januari 2017 vanwege strijdigheid met een nog niet beëindigde functie bij Goede Doelen Nederland, Oud-directeur Nederlandse Rode Kruis

Nevenfuncties:

Lid Ethische Adviesraad Sanquin, Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging Hemofiliepatiënten

De Directie van Amnesty Nederland

De werkzaamheden van Amnesty Nederland worden gecoördineerd door het Landelijk Secretariaat (hoofdkantoor) onder verantwoordelijkheid van één directeur. De Directie heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en vertegenwoordigt de vereniging extern, zoals is vastgelegd in het directiestatuut. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur. De directeur bereidt alle voorstellen voor het Bestuur voor, voert besluiten uit en legt verantwoording af aan het Bestuur over de bereikte resultaten en de daarvoor gebruikte middelen.

Beloning directeur

Het Bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Amnesty Nederland de adviesregeling ‘Beloning Directeuren van Goede Doelen’ van Goede Doelen Nederland.

Het Bestuur dient volgens de regeling met enige regelmaat het salaris van de directeur te toetsen aan de norm voor een maximaal jaarinkomen. Dat gebeurde voor het laatst in februari 2016. Daarbij is een zogenaamde BSD-score van 460 punten vastgesteld met een maximaal bruto jaarinkomen van € 124.233, bij een 40-urige werkweek (exclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten). Het bruto jaarinkomen (voltijdsaanstelling) van directeur Eduard Nazarski bedroeg in 2016 € 108.233. Het jaarinkomen van de directeur van Amnesty Nederland voldoet daarmee ruim aan de Goede Doelen Nederland-norm voor een maximaal jaarinkomen in 2016.

De bezoldiging van de directeur inclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten kwam in 2016 neer op €138.954. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden behandeld in de jaarrekening in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Functioneren directeur

Eens per jaar heeft de directeur een functioneringsgesprek met de voorzitter en secretaris van het Bestuur. In de gesprekken kijkt men of de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd en hoe de verhouding tussen de directeur en het Bestuur is. Dit gesprek is ook in 2016 gevoerd en vastgelegd.

Samenstelling directie

Eduard Nazarski, directeur

Nevenfuncties:
Bestuurslid Goede Doelen Nederland, Bestuurslid Goede Doelen Platform, Lid Raad van Toezicht van Musicians without Borders, Bestuurslid van het Netherlands Institute of Human Rights SIM.

Managementteam
© Amnesty International

Samenstelling managementteam in 2016

Eduard Nazarski
directeur

Simone Appelman
manager Mobilisatie en Actie

Bart van Kuijk
manager Fondsenwerving en Marketing

Michaë l Salemink
manager Ondersteuning

Paul Helsloot
manager Media en Politieke Zaken

Wilco de Jonge
manager Mensenrechtenbeleid

Nevenfuncties:
Penningmeester van de Stichting Vredeswetenschappen (tot september 2016),
Mentor van de jury van de Max van der Stoel-award, Lid van de Adviesraad van het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO).