Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com / CC / valerieroybal

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

Het College voor de Rechten van de Mens startte in 2012 als het Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens (NIRM). In 2005 werd een gezamenlijk advies voor oprichting van een zo’n instituut opgesteld door het College bescherming persoonsgegevens, de Commissie Gelijke Behandeling, de Nationale Ombudsman en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), aangeboden aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en de beide Kamers van de Staten-Generaal.

Samenvatting van het advies

Nederland wil zich er vaak graag op laten voorstaan dat het vanouds een voortrekkersrol heeft vervuld met betrekking tot de bevordering en bescherming van de rechten van de mens. Wanneer Nederland aangeeft zo’n voortrekkersrol te willen blijven vervullen, is dat niet te rijmen met de afwezigheid van een Nederlands Mensenrechteninstituut dat voldoet aan de internationale Beginselen van Parijs, die de positie van een nationale ombudsman of instituut voor mensenrechten beschrijven.

Volgens die beginselen zal het instituut onder meer parlement en de regering gevraagd en ongevraagd adviseren; de harmonisering van nationale wetgeving en praktijken met internationale mensenrechtelijke standaarden verzekeren; de ratificatie van internationale verdragen bevorderen en meewerken aan verdragsrapportages; een bijdrage leveren aan het opstellen van onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, ook in het kader van de training van beroepsgroepen; en publiceren over mensenrechtenkwesties. Het NIRM moet ook aanspreekpunt zijn voor het buitenland.