Den Haag, 16 mei 2024 - Geert Wilders (PVV), Dilan Yesilgoz (VVD), Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Omtzigt (NSC) presenteerden het hoofdlijnenakkoord in de Tweede Kamer.
© ANP/Hollandse Hoogte/Phil Nijhuis

Hoofdlijnenakkoord: Amnesty voorziet verregaande ongelijkheid in samenleving

Donderdag 16 mei presenteerden de partijleiders van de PVV, VVD, BBB en NSC hun hoofdlijnenakkoord. Amnesty International heeft het hoofdlijnenakkoord grondig bestudeerd en getoetst aan de internationale mensenrechten en per brief een reactie gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer. Hier volgt een samenvatting van deze brief.

In het hoofdlijnenakkoord noemt de aanstaande coalitie manieren om de rechtsstaat te beschermen, maar het akkoord staat ook vol met dreigende mensenrechtenschendingen en -risico’s. Waarden die de basis vormen van internationale mensenrechtenverdragen, zoals gelijkheid, rechtsstatelijkheid, en de actieve bevordering van mensenrechten, komen onvoldoende naar voren in dit hoofdlijnenakkoord.

Conclusies na bestuderen akkoord

Amnesty International trekt de volgende conclusies na het bestuderen van het hoofdlijnenakkoord:

Dit akkoord mist respect voor mensenrechten want het bevordert verregaande ongelijkheid.
• Ook mensen die zich in Nederland bevinden met een andere nationaliteit of van wie de nationaliteit niet vastgesteld kan worden hebben recht op een betrouwbare Nederlandse overheid die hen in gelijke gevallen, gelijk behandeld.
• De aanstaande coalitie moet het recht op gezinsleven respecteren voor iedereen, ook voor mensen op de vlucht.
• Moslimhaat is een vorm van discriminatie. Daar moet de aanstaande coalitie ten eerste afstand van nemen, en ten tweede maatregelen voor treffen om actief te bestrijden in de Nederlandse samenleving.
• Inspanning om discriminatie door de Nederlandse overheid tegen te gaan, is dringend nodig omdat etnisch profileren een overheidsbreed en structureel probleem is in Nederland. Waarborgen tegen institutioneel racisme moeten worden ingevoerd.

Dit akkoord mist mensenrechtenbescherming. Er wordt over een democratische rechtsstaat gesproken zonder rechten en vrijheden van alle mensen in Nederland daarin mee te nemen.
• Het demonstratierecht moet beschermd blijven als belangrijke pijler van de rechtsstaat.
• De rechten van mensen op de vlucht mogen niet buiten toepassing worden verklaard.
• Rechtsbescherming en een eerlijke, transparante en zorgvuldige procedure maken deel uit van het fundament van de rechtsstaat en moeten ook worden gewaarborgd in de migratieketen.
• Het is essentieel dat individuele mensen, en in het verlengde hiervan georganiseerde mensen, voldoende toegang hebben tot de rechter.

Dit akkoord mist de bevordering van mensenrechten.
• Het is essentieel dat de Nederlandse inzet om mensenrechten wereldwijd te bevorderen en te beschermen wordt voortgezet. Mensenrechten moeten leidend zijn in het buitenlandbeleid.

Oproep Amnesty International

De conclusies die Amnesty International trekt na bestudering van het akkoord zijn uitermate zorgelijk. Amnesty Internationals oproep aan de Tweede Kamer is om tijdens de formatie en vervolgens in de regeerperiode de mensenrechten niet uit het oog te verliezen en te respecteren, beschermen en bevorderen:

• Pas het hoofdlijnenakkoord aan zodat het gelijke behandeling van iedereen garandeert in Nederland en zorg dat dit ook in de beleidsnota’s verankerd wordt.
• Maak mensenrechten expliciet onderdeel van het rechtsstatelijk denken tijdens de aankomende regeerperiode en laat dit terugkomen in het hoofdlijnenakkoord en de beleidsnota’s.
• Mensenrechten en de internationale rechtsorde moeten het uitgangspunt zijn van het Nederlands buitenlandbeleid en dit moet worden weerspiegeld in de beleidsnota’s.

Lees hier de gehele brief die Amnesty International afgelopen vrijdag naar de gehele Tweede Kamer heeft verstuurd.

 

Meer over dit onderwerp