Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com / CC / valerieroybal

Fondsenwerving van Amnesty International

Amnesty International doet aan fondsenwerving en ledenwerving om haar werk mogelijk te maken. De organisatie krijgt geen subsidie voor onderzoek en actie.

Er zijn substantiële bedragen gemoeid met de internationale activiteiten, de wereldwijde bevordering van de mensenrechten en de ontwikkeling van de organisatie. De Nederlandse Amnesty-afdeling draagt van alle inkomsten ongeveer een derde af aan de internationale beweging, ten behoeve van het wereldwijd onderzoek naar schendingen van mensenrechten en de internationale lobby en coördinatie van acties.

Fondsenwerving: breed scala

Amnesty maakt gebruik van een breed scala aan middelen van fondsenwerving waaronder publiciteit, betaalde advertenties, een jaarlijkse landelijke collecte, direct mail, telefonische fondsenwerving, contacten met fondsen en grote giftgevers, inzameling door particulieren bij bijvoorbeeld jubilea, het aantrekken van nalatenschappen, en de verkoop van producten en cadeaus (zoals kaarsen, kleding en boeken) bij Amnesty-stands en via de webshop.

De fondsenwerving is gebonden aan Amnesty’s eigen ethische code. Als internationale gedragscode heeft Amnesty het Accountability Charter onderschreven.

Fondsenwerving: inkomsten

Zoals bijna alle organisaties en charitatieve instellingen had Amnesty in Nederland vanaf 2008 te kampen met dalende inkomsten, vooral door afname van het aantal leden. Om dat op te vangen werd in 2013 een reorganisatie doorgevoerd. Het betaald personeelsbestand werd met bijna een derde verkleind en de kosten van huisvesting en dergelijke aanzienlijk terugbracht. Daarna stabiliseerde zich het ledental en maakten de inkomsten weer een groei door.

Inkomsten van Amnesty in Nederland komen uit bijdragen van leden (ruim 40%), giften en schenkingen (ruim 10%), legaten (tot meer dan 20%), landelijke collecte, verkoop van producten en andere bronnen. De kosten van werving zijn ruim onder de 25% van de baten uit eigen fondsenwerving, wat de maximumnorm is van het Centraal Bureau Fondsenwerving.  De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij vormde sinds eind jaren negentig voor Amnesty Nederland een belangrijke bron van inkomsten, met een jaarlijkse donatie van rond de 4 miljoen euro.

De belangrijkste uitgaven van de Nederlandse afdeling zijn die voor Amnesty’s internationale actie en onderzoek (ruim 30%), acties van de Nederlandse afdeling (ruim 20%) en voorlichting in Nederland (ruim 10%).

Een uitgebreid overzicht van kosten, baten en andere cijfers geeft het jaarverslag van de Nederlandse Amnesty-afdeling.