Vrouwelijke arbeider op een Indonesische palmolieplantage.

Verzekeringssector maakt afspraken over verantwoord beleggen

Vandaag ondertekenden de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties (waaronder Amnesty), vakbeweging en overheid het IMVO Convenant Verzekeringssector. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken.

Uniek convenant

De Nederlandse verzekeringssector investeert momenteel zo’n 500 miljard euro in bedrijven en overheden. Hiermee hebben zij mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beleid en praktijkuitvoering. Verzekeraars opereren sinds 2012 al volgens de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond. Met dit convenant sluit de Nederlandse verzekeringssector als eerste ter wereld binnen deze sector, een bredere en ambitieuzere overeenkomst die zich inzet voor thema’s op het gebied van zowel milieu en sociale omstandigheden als ondernemingsbestuur (de zogenoemde ESG-thema’s). De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten en gaat zich daarnaast inzetten voor o.a. dierenrechten.

Samenwerken

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) zijn bedoeld om samenwerking tot stand te brengen tussen betrokken partijen om problemen in de internationale keten te voorkomen en aan te pakken. Van verzekeraars wordt verwacht dat zij een goede inschatting maken van de risico’s en waar nodig hun beleid hierop aan passen.

In het eerste jaar starten de partijen met gezamenlijke projecten op het gebied van energietransitie en klimaatverandering. Zo krijgen ze meer inzicht in de risico’s op dit gebied, kunnen ze elkaar aanspreken en acties ondernemen problemen op te lossen.

Ondertekenaars

Dit IMVO Convenant Verzekeringssector is namens alle leden ondertekend door het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Daarnaast ondertekenden de FNV, Natuur & Milieu, World Animal Protection, Amnesty International Nederland, PAX, Oxfam Novib en Save the Children Nederland. Ook tekenden de ministers Hoekstra van Financiën en Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De SER faciliteert het convenant en het nakomen van de afspraken.

Meer over dit onderwerp