Mensenrechten

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. We spreken regeringen, oppositiegroeperingen, bedrijven en anderen er voortdurend op aan als zij de mensenrechten met voeten treden. Hiertoe doen wij onderzoek naar schendingen van mensenrechten en publiceren rapporten om deze te openbaren, we informeren de media over onze bevindingen, we voeren actie om schendingen te voorkomen en om deze te stoppen, we strijden voor verdragen die mensenrechten waarborgen, onze medewerkers lobbyen bij hun regering en bij internationale organisaties, zodat die ook druk uitoefenen, we ontwikkelen educatieve programma’s om mensen – jong en oud – bewust te maken van hun rechten en hen te wijzen op de middelen om die op te eisen, en we werken samen met organisaties in landen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden.

Ruggie-beleidskader voor Business and Human Rights

In aanvulling op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft de speciale VN-gezant John Ruggie een beleidskader ontwikkeld over de rechten van de mens in relatie tot het bedrijfsleven. Het kader omvat drie kernbegrippen:

  • De plicht van de staat om mensen te beschermen tegen mensenrechtenschendingen door derde partijen (duty to protect).
  • De maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om mensenrechten te respecteren (responsibility to respect).
  • Het recht van slachtoffers op toegang tot rechtsmiddelen bij schending (access to remedy).

Volgens het Ruggie-beleidskader moet een bedrijf ook de mensenrechtenrisico’s in zijn keten in kaart brengen en verminderen (due diligence). Amnesty spreekt bedrijven er op aan als zij de mensenrechten niet respecteren. We houden hen er ook voor verantwoordelijk dat zij erop toezien dat ondernemingen die onderdeel vormen van de keten van een product eveneens de mensenrechten respecteren.