Maatschappelijke betrokkenheid

De Amnesty-beweging, gevormd door onze leden en activisten, is het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. Met hun inzet beïnvloeden we het Nederlandse publiek en het politieke debat, en dragen we bij aan het bereiken van onze mensenrechtendoelen. We mobiliseren onze achterban en het Nederlandse publiek om zich uit te spreken over en in te zetten voor mensenrechtenkwesties en de mensenrechten van individuen. Ongeveer de helft van het aantal handtekeningen onder petities en de helft van de collecte-opbrengst wordt gegenereerd door de lokale Amnesty-groepen. Met onder meer e-mailings, regio- en beleidsdagen en diverse publicaties, waaronder het mensenrechtenmagazine Wordt Vervolgd, houden wij onze achterban op de hoogte.

Betrekken van de samenleving

Als we ergens op de wereld een schending van mensenrechten signaleren, vermoeden of er een melding van ontvangen, wordt dit door onze onderzoekers direct onderzocht. Staat het onrecht onomstotelijk vast, dan wordt het openbaar gemaakt door middel van rapporten, persberichten en via onze sociale media. Tegelijkertijd worden wereldwijd honderdduizenden mensen gemobiliseerd om in actie te komen. Daarnaast lobbyen onze medewerkers bij de regering en internationale organisaties om in te grijpen. Zo weten de autoriteiten in het land dat de mensenrechten schendt dat de wereld over hun schouder meekijkt en oefenen we druk uit om de schending te stoppen.

Geen van deze activiteiten staat op zichzelf. Om resultaten te boeken zetten we in veel gevallen een mix van activiteiten in. Deze versterken elkaar, en kunnen gezamenlijk een beslissende invloed uitoefenen. Zo weten we dat politici niet alleen gevoelig zijn voor kwalitatieve argumenten, maar vaak ook – of juist – voor berichtgeving in de media en discussie op sociale media. Om die reden zoeken we voor onze standpunten media-aandacht, en verspreiden we ze actief via sociale media.

Samenwerken met partnerorganisaties

Om veranderingen in de mensenrechtensituatie in onze doellanden te bereiken zijn partnerschappen met mensenrechtenorganisaties en -activisten ter plekke van grote betekenis. Samenwerking met partners kan leiden tot meer impact, doordat we samen meer kennis en invloed hebben dan afzonderlijk. Amnesty kan de capaciteit van deze lokale partners en activisten versterken door hen toegang te geven tot kennis, door onze ervaring te delen, en via onze (internationale) lobbykanalen en (internationale) donoren. Bovendien vergroten we onze slagkracht in samenwerkingsverbanden, doordat we een bredere achterban kunnen betrekken en meer maatschappelijk draagvlak kunnen creëren.

Mensenrechteneducatie

Wij streven naar een kritische en relevante groep burgers met een grote bereidheid om in actie te komen voor het respecteren, beschermen en verwezenlijken van mensenrechten, in Nederland en daarbuiten. Educatie van kinderen en jongeren, met als primaire doel de Nederlandse burger bewust te maken van het belang van mensenrechten, vormt daarin een belangrijke bouwsteen. Het stelt jongeren in staat kennis te vergaren en vaardigheden en gedrag te ontwikkelen waardoor zij gelijkheid en rechtvaardigheid in hun omgeving kunnen bevorderen. Amnesty Nederland zet kwalitatief hoogwaardige lesmaterialen en gastdocenten in om tienduizenden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs te bereiken. Mede dankzij de inzet van vijfhonderd vrijwillige gastdocenten bereiken we inmiddels zo’n 110.000 scholieren per jaar. Onze ambitie is om over vijf jaar alle kinderen en jongeren minimaal één keer in hun schoolloopbaan kennis te laten maken met mensenrechten, dat wil zeggen 200.000 leerlingen per jaar.

Capacity building

Ons Human Rights Capacity Building Programme (HURICAP) heeft als doel om de capaciteit van nationale en lokale mensenrechtenorganisaties te versterken en het mensenrechtenactivisme in lokale gemeenschappen te bevorderen. Het programma richt zich op Afrika en het Midden-Oosten, met name op rurale gebieden, waar nationale en internationale (mensenrechten)organisaties minder aandacht aan besteden en waar de kennis en capaciteit op het gebied van mensenrechten niet in verhouding staan tot de ernst van de problematiek. Medewerkers van lokale mensenrechtenorganisaties en mensenrechtenactivisten worden getraind in het monitoren, documenteren en rapporteren van mensenrechtenschendingen en in het werken aan economische, sociale en culturele rechten.