Eerlijke bedrijfsvoering

Fondsenwerving

De uitgangspunten voor de wereldwijde inspanningen van Amnesty International om fondsen te werven voor ons werk ter verdediging en bescherming van mensenrechten, zijn de volgende:

  • De financiële steun van individuen (leden, donateurs en supporters) is en blijft de belangrijkste bron voor legitimiteit en financiering van het werk van Amnesty International. Het werven van fondsen stelt ons in staat om invloed uit te oefenen op het gebied van mensenrechten en is geen doel op zich.
  • Onze fondsenwervende activiteiten mogen onze onafhankelijkheid en geloofwaardigheid niet in gevaar brengen. Wij zullen donateurs, leden en het grote publiek informeren over de manier waarop wij gebruik maken van de middelen die ons ter beschikking zijn gesteld, en de resultaten die wij daarmee hebben weten te boeken op het gebied van mensenrechten. Amnesty International zal geen financiering aanvaarden uit bronnen die betrokken zijn bij of verbonden zijn met mensenrechtenschendingen.
  • Schenkingen van bedrijven, verenigingen, non-profit-organisaties en de overheid groter dan € 10.000 worden gescreend voordat de schenking wordt aanvaard. Bij het overwegen van potentiële bronnen van financiering, wordt rekening gehouden met de noodzaak om afhankelijkheid van een enkele bron te voorkomen. Amnesty International accepteert alleen steun van (nationale en lokale) overheden voor werk op het gebied van mensenrechteneducatie.
  • Amnesty werft fondsen van particulieren door ledenwervingscampagnes op televisie en sociale media, huis-aan-huis-werving, straatwerving, werving op festivals, evenementen en de jaarlijkse landelijke collecte. Andere bronnen van inkomsten zijn giften van vermogensfondsen en bedrijven, verkoop van Amnesty-producten via onze webshop, inkomsten uit nalatenschappen en subsidie van de Nederlandse overheid voor werk op het gebied van mensenrechteneducatie.
  • Amnesty is aangesloten bij de DDMA, de brancheorganisatie voor marketing en data. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving en gedragscodes van de DDMA op het gebied van marketing en privacy.

Transparantie over doelbestedingen: ons jaarverslag

Amnesty volgt bij het opstellen van het jaarverslag de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ook dienen wij jaarlijks ons jaarverslag in bij de jury van de Transparant Prijs. De jury beoordeelt de jaarverslagen van maatschappelijke organisaties op transparantie met betrekking tot waar de organisatie voor staat en welke impact is gerealiseerd, en geeft daar feedback over aan de deelnemende organisaties.

Vermogensbeheer

Amnesty heeft voor het beheer van haar vermogen een beleid vastgesteld. De primaire doelstelling van het vermogensbeheer is het in stand houden van de hoofdsom van de reserves en fondsen. Om geen risico te lopen op aanzienlijke verliezen op de reserves en fondsen is ons vermogensbeheer risicomijdend. Daar verstaan wij de volgende spaar- of beleggingsvormen onder: spaarrekening, deposito’s en obligaties met een hoge rating (laag risico). Risicovolle beleggingen in aandelen, obligaties, edelmetalen, derivaten en dergelijke zijn uitgesloten.

Verder mag het aanhouden van onze reserves niet bijdragen aan mensenrechtenschendingen, kinderarbeid, dwangarbeid, aantasting van vrije vakvereniging en collectieve onderhandeling, discriminatie, corruptie, productie en levering van wapensystemen, of aantasting van natuur, milieu en klimaat. Beleggingen in de vorm van spaarrekeningen en/of deposito’s worden uit oog van risicospreiding aangehouden bij drie banken. Daarbij wordt het geld ongeveer gelijk verdeeld over de betreffende banken. De keuze van deze banken wordt primair gemaakt op basis van maatschappelijk verantwoord financieel beheer (gebaseerd op de Eerlijke Bankwijzer) en de financiële soliditeit van de banken.

Keuze van banken en verzekeringen

Amnesty leeft de Eerlijke Geldwijzer na bij de keuze van banken en verzekeringen door te kiezen voor instellingen die goed scoren op duurzaamheidsbeleid en investeringspraktijk. Met de Eerlijke Geldwijzer, waarin de Eerlijke Bank- en de Eerlijke Verzekeringswijzer zijn samengebracht, willen Amnesty en vijf andere organisaties het duurzaamheidsbeleid en de investeringspraktijk van financiële instellingen verbeteren. Bij de Eerlijke Geldwijzer worden banken en verzekeraars vergeleken op hun investeringsbeleid voor belangrijke onderwerpen als klimaat, natuur, mensenrechten, wapens, arbeidsrechten en dierenwelzijn. Ook wordt de investeringspraktijk belicht aan de hand van aparte case-studies.

Anti-corruptie en fraude

Amnesty Nederland voert een zero-tolerance-beleid tegen fraude en corruptie. De verdeling van bevoegdheden binnen Amnesty Nederland tot het nemen van besluiten, het aangaan van financiële verplichtingen, het beschikken over de geldmiddelen van de vereniging en het ondertekenen van overeenkomsten en contracten, is vastgelegd in onze Procuratieregeling. Bij vermoedens van oneigenlijk gebruik van financiële middelen door partnerorganisaties volgt Amnesty Nederland de procedures die zijn vastgelegd in ons anti-corruptiebeleid.