Bestuur van de organisatie

SBF-Gedragscode

Amnesty Nederland onderschrijft de Code voor Goed Bestuur van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Deze code staat voor het zo effectief en efficiënt mogelijk ontplooien van de maatschappelijke activiteiten van filantropische instellingen. Integriteit, kwaliteit en transparantie zijn daarbij de kernwaarden.

INGO

Amnesty International heeft het International Non-Governmental Organizations’ (INGO) Accountability Charter ondertekend. Dit handvest bevat standaarden op het gebied van verantwoording en transparantie(waartoe goed bestuur en effectief leidinggeven behoren), ethisch fondsen werven, het betrekken van belanghebbenden en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Statuten en Algemeen Reglement Amnesty Nederland

In de Statuten van de Vereniging Amnesty Nederland staan het doel en de belangrijkste regels van de organisatie omschreven. Het gaat hierbij om onder meer om de uitgangspunten van Amnesty Nederland en haar werkwijze. De rechten en plichten van de leden zijn erin vastgelegd, evenals de taken en bevoegdheden van het Bestuur en de Ledenraad, die de achterban vertegenwoordigen. Ook de taken van de directie en de financiële verantwoording staan in de statuten omschreven.

De organisatie van de vereniging en de taken en bevoegdheden van haar organen en commissies, en van de regio’s en groepen, zijn uitgewerkt in het Algemeen Reglement. Hierin staat onder meer hoe de vereniging is georganiseerd in regio’s, waarin activismepromotoren de activisten ondersteunen, en wat de taken en bevoegdheden zijn van de lokale Amnesty-groepen, de diverse commissies als de Financiële Commissie, en het Landelijk Secretariaat.

Amnesty’s normen

Amnesty International heeft zelf normen vastgesteld op het gebied van bestuur, organisatiewijze, management en personeelszaken. Doel is een Amnesty-brede, coherente en consistente toepassing van beleid, processen en praktijk. Iedere twee jaar wordt getoetst in hoeverre alle Amnesty-afdelingen wereldwijd aan de normen voldoen en waar nog verbetering nodig is.

Richtlijnen betrouwbaar onderzoek Amnesty International

Goede en betrouwbare informatie vormt de basis van Amnesty’s werk. Amnesty-onderzoekers verzamelen gegevens over schendingen van mensenrechten. Zij spreken met slachtoffers, getuigen, advocaten en artsen, onderzoeken gevangenisomstandigheden, wonen rechtszaken bij en doen veldonderzoek. Ze gebruiken digitale informatie zoals satellietbeelden, analyseren gegevens, doen forensisch onderzoek, en leggen dit op foto’s vast. De onderzoeksgegevens worden openbaar gemaakt in onze rapporten en vormen de basis voor al onze activiteiten.

Bij het doen van onderzoek naar mensenrechtenschendingen hanteert Amnesty strikte kwaliteitsnormen en ethische principes. Onderzoek moet strategisch zijn, actie-georiënteerd en gender- en culturele perspectieven bevatten. Het moet onafhankelijk, onpartijdig, nauwkeurig en controleerbaar zijn uitgevoerd. Onze analyses zijn gebaseerd op verzameld bewijs. Het onderzoek wordt op deze normen getoetst.

GDN-Regeling beloning directeuren van goede doelen

Deze regeling van Goede Doelen Nederland geeft een maximumnorm aan voor de salariëring van directeuren van goede doelen in Nederland. De beloning van de directeur van Amnesty Nederland is volgens bestuursbesluit in overeenstemming met deze regeling. Dit wordt ieder jaar toegelicht in ons jaarverslag.