Write for Rights Keizersgracht
© © Marieke Wijntjes

Ons bestuur bestaat uit negen personen. De bestuursleden worden benoemd door de ledenraad.

Het bestuur ziet toe op de uitvoering van het beleidsplan en de begroting en de jaarlijks vast te stellen jaarplannen. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden van Amnesty International Nederland en de uitvoering van overige programma’s en activiteiten.

Maak kennis met ons bestuur

Samenstelling bestuur per 28 november 2021:

Het bestuur is te bereiken via Carine Verveld op het Landelijk Secretariaat via c.verveld@amnesty.nl en 020-7733 528. Voor overige zaken kun je contact opnemen met het servicecenter 020-626 44 36.

Taken van het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en het uitvoeren van de programma’s en activiteiten van de vereniging. Zoals in het directiestatuut is vastgelegd, delegeert het bestuur de dagelijkse leiding aan de directie van Amnesty.

Het bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting van Amnesty Nederland vast, evenals het jaarplan en de jaarlijkse begroting. Gedurende het jaar rapporteert de directeur over de actuele inhoudelijke, financiële en personele ontwikkelingen tijdens de bestuursvergaderingen. Iedere vier maanden rapporteert de directeur aan het bestuur over de voortgang op de mensenrechtenprogramma’s, en over de inkomsten en bestedingen. De directeur legt het bestuur jaarlijks een voortgangsrapportage van het meerjarenbeleidsplan voor. Op basis hiervan kan het bestuur eventueel bijsturen. Het bestuur stelt achteraf het jaarverslag en de jaarrekening vast. Voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening informeert de externe accountant het bestuur over zijn bevindingen.

Vergoeding van het bestuur

De leden van het bestuur kunnen door hen gemaakte reiskosten in het kader van het lidmaatschap van het bestuur declareren. Zij ontvangen verder geen vergoeding voor het werk als bestuurslid van Amnesty International.

Ga terug naar onze organisatie