Write for Rights Keizersgracht
© © Marieke Wijntjes

Bestuur Amnesty International Nederland

Ons Bestuur bestaat momenteel uit acht personen. De Bestuursleden worden benoemd door de Ledenraad.

Het Bestuur ziet toe op de uitvoering van het beleidsplan en de begroting en de jaarlijks vast te stellen jaarplannen. Het Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden van Amnesty International Nederland en de uitvoering van overige programma’s en activiteiten.

Maak kennis met ons Bestuur

Samenstelling Bestuur per 1 februari 2024:

Taken van het Bestuur

Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en het uitvoeren van de programma’s en activiteiten van de vereniging. Zoals in het directiestatuut is vastgelegd, delegeert het bestuur de dagelijkse leiding aan de directie van Amnesty.

Het Bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting van Amnesty Nederland vast, evenals het jaarplan en de jaarlijkse begroting. Gedurende het jaar rapporteert de directeur over de actuele inhoudelijke, financiële en personele ontwikkelingen tijdens de Bestuursvergaderingen. Iedere vier maanden rapporteert de directeur aan het bestuur over de voortgang op de mensenrechtenprogramma’s, en over de inkomsten en bestedingen. De directeur legt het bestuur jaarlijks een voortgangsrapportage van het meerjarenbeleidsplan voor. Op basis hiervan kan het bestuur eventueel bijsturen. Het Bestuur stelt achteraf het jaarverslag en de jaarrekening vast. Voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening informeert de externe accountant het bestuur over zijn bevindingen.

Vergoeding van het Bestuur

De leden van het Bestuur kunnen door hen gemaakte reiskosten in het kader van het lidmaatschap van het bestuur declareren. Zij ontvangen verder geen vergoeding voor het werk als bestuurslid van Amnesty International.

(Neven)functies van de Bestuursleden

Nina Tellegen – voorzitter

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht, Esprit Scholen
 • Voorzitter Raad van Toezicht, De Kleine Komedie
 • Lid adviesraad PPLE (politics, psychology, law & economics) opleiding Universiteit van Amsterdam
 • Voorzitter bestuur koor Slavuj

Cees Breederveld – vice-voorzitter

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP)
 • Bijzonder hoogleraar Global Health, medische noodhulp en Basisgezondheidszorg, Universiteit van Amsterdam

Martijn Herrmann – penningmeester

Manager Financiën, Het Oogziekenhuis Rotterdam

Nevenfuncties:

 • Lid raad van toezicht GGZ Rivierduinen
 • Penningmeester stichting Leer Anderen Helpen

Hermien Post – secretaris

Programmamanager Herijking van de Informatievoorziening in de infectiebestrijding, Programmadirectie Pandemische Paraatheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid / penningmeester Stichting The English Theatre
 • Bondsraadlid vereniging Consumentenbond

Nora Ait Boubker

Student bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit en bachelor Arabische taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam

Nevenfuncties:

 • Voorzitter UNESCO jongerencommissie
 • Lid stadsdeelcommissie Oost (D66), gemeente Amsterdam

Marilyn Haimé

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Ouderen, adviesraad minister VWS (speciaal voor de stem van ouderen met een migratieachtergrond in Nederland) (t/m oktober 2024)
 • Lid raad van toezicht stichting SOMNL (Samen voor Ouderen met een migratieachtergrond in Nederland)
 • Lid bestuur Algemeen-Nederlands Verbond, vereniging voor Nederlands-Vlaamse samenwerking
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van het Surinaams Recht (SVSR)

Nenita la Rose

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid/belangenbehartiger Alzheimer Nederland, afdeling Amsterdam
 • Voorzitter bestuur bewonersvereniging Huntum, Amsterdam Zuidoost
 • Buurtbemiddelaar BeterBuren Amsterdam Zuidoost

Pim van den Dungen

Strateeg, stichting Reuma Nederland

Nevenfuncties:

 • Reservist, Korps Nationale Reserve (Koninklijke Landmacht)
Ga terug naar onze organisatie