Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Missie en Werkwijze

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.

Jongen klimt door een gat in muur bij de Westbank. ©ReutersAanvankelijk voerde Amnesty International actie tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar werkterrein verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen, bedrijven en schendingen in de ‘privésfeer’, zoals eergerelateerd geweld, een belangrijke positie in.

Onafhankelijkheid

Amnesty is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. Amnesty neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden.  

Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Amnesty accepteert alleen geld van overheden voor mensenrechteneducatie in het buitenland. De steun die wij ontvangen van bedrijven en particuliere organisaties, wordt vermeld in ons jaarverslag wanneer deze een waarde vertegenwoordigt van meer dan 10.000 euro. 

Betrouwbaarheid

De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Aan al onze acties is gedegen onderzoek voorafgegaan. Pas als onze onderzoekers voldoende zeker zijn van hun zaak, gaan we tot actie over. Met deze werkwijze zijn we altijd in staat schendingen van mensenrechten op betrouwbare manier aan de kaak te stellen.

Op Amnesty's hoofdkantoor in Londen verzamelen en analyseren medewerkers informatie over schendingen van mensenrechten uit de hele wereld. Ook worden er geregeld onderzoeksmissies uitgestuurd om de mensenrechtensituatie ter plekke te onderzoeken. Amnesty praat tijdens die missies met onder meer slachtoffers, advocaten, lokale mensenrechtenactivisten en de overheid, en woont rechtszaken bij. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van experts, ondersteund door specialisten op specifieke terreinen zoals internationaal recht, media en technologie.   

Amnesty-onderzoeker schrijft het verhaal op van de Roma-vrouw Ilana, die met haar man en twee kinderen pal naast een rioolzuiveringsinstallatie in Roemenië woont © Zsuzsanna ArdóEen Amnesty-onderzoeker schrijft het verhaal op van de Roma-vrouw Ilana, die met haar man en twee kinderen pal naast een rioolzuiveringsinstallatie in Roemenië woont.

Werkwijzen van Amnesty International

Onderzoek
Aan de basis van ons werk staat goede, betrouwbare informatie. Amnesty-onderzoekers verzamelen over de hele wereld gegevens over mensenrechtenschendingen. Zij interviewen slachtoffers, wonen rechtszaken bij, praten met advocaten, artsen en mensenrechtenverdedigers en ontmoeten regeringsvertegenwoordigers. 

Acties
Amnesty voert actie om mensenrechtenschendingen te voorkomen en beëindigen. Massale actie werkt: autoriteiten en bedrijven die weten dat de wereld over hun schouder meekijkt, zijn eerder geneigd zich aan de regels te houden. Ook wordt actie gebruikt om mensenrechtenverdedigers te ondersteunen.

Lobby
Nationale Amnesty-afdelingen proberen via lobby bij hun regeringen de mensenrechten een prominente rol te geven in het binnen- en buitenlands beleid. Wij lobbyen ook bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor schendingen. Daarnaast vragen we instanties als de Europese Unie en de Verenigde Naties om druk uit te oefenen op lidstaten.

Bewustwording
Over de hele wereld maakt Amnesty mensen bewust van het belang van mensenrechten. In Nederland geven we voorlichting via grote publieksacties en verzorgen we lessen op scholen. Onrecht brengen we via de media onder de aandacht van het Nederlands publiek.

Samenwerking
Amnesty Nederland werkt samen met andere nationale Amnesty-afdelingen en met andere organisaties die op ons werkterrein werken. We streven naar een sterke wereldwijde mensenrechtenbeweging om de mensenrechtensituatie in de wereld te verbeteren.