Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Amnesty’s hoofdpunten

Amnesty heeft een aantal mensenrechtenprogramma’s vastgesteld. We lieten ons daarbij leiden door factoren binnen en buiten Amnesty. Dit sluit aan bij het internationale Amnesty-beleid.

Mensenrechtenprogramma’s

Investeren in mensenrechten
We streven ernaar dat grote banken en verzekeraars hun investeringsbeleid verbeteren en beleggingen in bedrijven die bij mensenrechtenschendingen betrokken zijn, beëindigen. we blijven diverse vervolgonderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer en Eerlijke Verzekeringswijzer publiceren.

Banken en pensioenverzekeraars in Nederland behoren tot de grote investeerders en hebben daarmee invloed op de bedrijven waarin ze investeren. Met hulp van het Nederlands publiek proberen we om via de financiële instellingen de druk op bedrijven op te voeren met als doel een groter respect voor de mensenrechten af te dwingen.

De financiële sector wordt aangesproken op haar investeringen in bedrijven die actief zijn in natuurlijke hulpbronnen, fossiele brandstoffen en de landbouw- en voedselsector. De schendingen in deze sectoren zijn het meest grootschalig en ernstig. Het gaat onder meer om onrechtmatig gebruik van geweld, grootschalige milieuvervuiling en gedwongen arbeid.

Mensenrechten dichtbij huis
Amnesty Nederland richt zich op verbetering van de mensenrechtensituatie in eigen land. Het tegengaan van etnisch profileren door de politie is een van de actiepunten. We streven naar erkenning door politie en autoriteiten dat etnisch profileren een vorm van discriminatie is die in strijd is met de mensenrechten en die het vertrouwen en de effectiviteit van het politieoptreden schaadt. We publiceren onder meer een vervolgrapport over etnisch profileren bij de Nederlandse politie en vragen om meer aandacht voor etnisch profileren in de politieopleiding. En we streven naar aanscherping van bevoegdheden of instructies voor de toepassing van controlebevoegdheden, zodat het risico op etnisch profileren verkleind wordt.

Verder wil Amnesty dat minder uitgeprocedeerde asielzoekers in vreemdelingendetentie worden opgesloten. We dringen aan op het waarborgen van fundamentele mensenrechten (‘bed, bad en brood’) van mensen zonder verblijfstitel in Nederland. En we proberen een positieve invloed op de nieuwe wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring uit te oefenen. Amnesty wil ook de politiek en de media duidelijk maken dat het recht op opvang voor ongedocumenteerden een kwestie van mensenrechten is en wil het draagvlak voor deze groep onder het publiek vergroten.

Ook werken we mee aan de Europese migratiecampagne van Amnesty International.

Veiligheid en mensenrechten
Met het programma Veiligheid en mensenrechten wil Amnesty Nederland bijdragen aan de ontwikkeling van de internationale strategie die er op gericht is dat mensen niet langer het risico lopen ‘slachtoffer’ te worden van mensenrechtenschendingen – zoals de schending van het recht op privacy – door onrechtmatige ongerichte communicatie-surveillance. Amnesty Nederland vraagt van staten hun beleid en regelgeving met betrekking tot communicatie-surveillance openbaar te maken, in overeenstemming te brengen met internationale mensenrechtenstandaarden, en alleen uit te voeren als het noodzakelijk, proportioneel en legitiem is. Een specifiek aandachtspunt is het afleggen van rekenschap en het toelaten van toezicht (accountability) voor communicatie-surveillance en interceptie door inlichtingen- en veiligheidsdiensten wereldwijd.

Rusland
Door internationale solidariteit en het versterken van bestaande en opkomende Russische niet-gouvernementele organisaties, organisaties in het maatschappelijk middenveld en activisten, wil Amnesty bereiken dat zij ongestoord hun werk kunnen doen, zonder daarin door de autoriteiten belemmerd of lastiggevallen te worden.

Turkije
Amnesty’s wil met haar werk op Turkije het recht op vrije meningsuiting en op vreedzame protesten bevorderen en beschermen, ook als het een afwijkende mening betreft. Dergelijke meningen, zoals blogs en tweets of vreedzame demonstraties, mogen niet strafbaar worden gesteld. En het recht op spontane, vreedzame protesten moet worden erkend. Bovendien mogen deelnemers aan demonstraties niet het slachtoffer worden van (buitensporig) geweld door de politie en andere wetshandhavers.

China
De activiteiten van Amnesty gericht op China hebben ten doel het recht op vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging te bevorderen. Daarnaast is de bescherming, promotie en ondersteuning van mensenrechtenverdedigers een actiepunt, evenals het tegengaan van de verharding in de vervolging van mensenrechtenverdedigers en leden van de burgerrechtenbeweging. Het tegengaan van illegale detentie en marteling vormt eveneens een speerpunt.

Indonesië
Teneinde straffeloosheid tegen te gaan draagt Amnesty Nederland bij aan waarheidsvinding over de massamoorden en vervolgingen in 1965. Ook zetten we ons in voor de promotie en bescherming van mensenrechtenverdedigers en het tegengaan van de inperking vrijheid van meningsuiting en vergadering. En ook zal het werk voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van gewetensgevangenen worden voortgezet.

Saudi-Arabië
Amnesty’s lobbywerkzaamheden op Saudi-Arabië worden voortgezet. We zullen ons ervoor inzetten dat recente beleidsaanpassingen niet slechts een cosmetische ingreep zijn, maar dat deze tot een werkelijk positieve verandering leiden in de situatie van mensenrechtenverdedigers en op het gebied van de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging. Ook zal gewerkt worden aan capaciteitsopbouw met als doel dat mensenrechtenverdedigers hun werk kunnen doen.

Campagnes

Vluchtelingen
Met onderzoek, lobby, bewustwordingsactiviteiten en publieksacties dringen we erop aan dat de mensenrechten van vluchtelingen worden gerespecteerd. We richten ons op mensenrechtenschendingen in de conflictgebieden, ‘in de regio’ en aan de buitengrenzen van Europa. We dringen aan op veilige, legale routes voor vluchtelingen naar Europa; we pleiten er met name voor de komende twee jaar minimaal 300.000 vluchtelingen in Europa te hervestigen. Daarbij grijpen we ook het Nederlandse EU-voorzitterschap aan om bij de regering aan te dringen op een voortrekkersrol binnen de EU voor betere bescherming van vluchtelingen.

Sport en mensenrechten
Met lobby en publieksacties zetten we erop in dat mensenrechten een belangrijke rol spelen bij grote sportevenementen en in het beleid van internationale sportorganisaties. Er worden campagneactiviteiten voorbereid met het oog op de Olympische Spelen in Brazilië (2016) en het Wereldkampioenschap Voetbal in Qatar (2022).

We pleiten bij internationale organisaties om respect voor mensenrechten structureel in te bouwen in (toekennings)procedures voor grote sportevenementen. Daarnaast doen we onderzoek om misstanden in landen waar sportevenementen plaats (gaan) vinden aan de kaak te stellen en organiseren we publiekscampagnes om (internationaal) draagvlak voor ‘schone’ sportevenementen te realiseren.

Bedreigde individuen
In Nederland komen we met behulp van een groeiend spoedactienetwerk snel in actie voor individuen van wie de mensenrechten ernstig worden geschonden. Samen met de acties van de wereldwijde Amnesty-beweging hopen we zo in een aanzienlijk aantal van deze gevallen een verbetering te bewerkstelligen. Amnesty Nederland zal deelnemen aan de wereldwijde campagne tegen martelen en aan de hand van concrete gevallen van marteling van mensenrechtenverdedigers.