Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Human Rights Capacity-Building Programme

Het Human Rights Capacity-Building Programme (HURICAP) van Amnesty International Nederland ondersteunt Afrikaanse mensenrechtenactivisten om voor de mensenrechten in hun eigen gemeenschap op te kunnen komen en anderen daartoe te inspireren.

Educatie door middel van culturele dans in Soroti, Oeganda.

Veel Afrikaanse landen hebben nog steeds te maken met gewapende conflicten en mensenrechtenschendingen. Landen waar gewapende conflicten inmiddels beëindigd zijn blijven echter ook lang kwetsbaar voor een opleving van geweld en conflict. Als reactie op de vele terugkerende conflicten in delen van Afrika, heeft Amnesty International Nederland in 1994 het Special Programme for Africa (SPA) opgericht. Begin 2015 werd de naam van het programma omgedoopt tot Human Rights Capacity-Building Programme (HURICAP);een naam die de core business van het programma beter weergeeft. 

Ons doel 

Het programma heeft als doel om de capaciteit van nationale en lokale mensenrechtenorganisaties in Afrika te versterken en het mensenrechtenactivisme in lokale gemeenschappen te bevorderen.

HURICAP werkt nauw samen met diverse lokale partnerorganisaties in Afrika, zoals in Sierra Leone, Oeganda, Sudan, Burundi, de Democratische Republiek Congo (DRC), Somalië en Nigeria. Dit zijn niet uitsluitend conflictgebieden, maar ook fragiele regio's waar gewapende conflicten hebben plaatsgevonden en waar de kans op een hervatting van het geweld reëel is. HURICAP richt zich vooral op rurale gebieden, waar nationale en internationale (mensenrechten-)organisaties minder aandacht aan besteden en waar de kennis en capaciteit op het gebied van mensenrechten niet in verhouding staan tot de ernst van de problematiek.

Heftige discussies ontstaat tijdens workshop in Soroti, Oeganda.

Wat doen we?

  • Langetermijnprogramma’s gericht op mensenrechteneducatie en ‘community justice’ met partnercoalities in Sierra Leone, Oeganda en Burundi.
  • Trainingsprogramma’s gericht op het monitoren, documenteren en rapporteren van mensenrechtenschendingen in onder andere Nigeria, Sudan, DRC, Oeganda en Somalië.
  • Ontwikkeling van een serie handboeken en trainingsprogramma’s over economisch, sociale en culturele rechten (ESC rechten). Er wordt ook gekeken of we trainingsprogramma’s op andere thema’s kunnen aanbieden.

Methoden

HURICAP richt zich vooral op mensenrechteneducatie, de toegang tot recht, mobilisatie van gemeenschappen en het monitoren, documenteren en rapporteren van mensenrechtenschendingen (MDR) en het lobbyen bij overheden. Door gebruik te maken van participatieve methoden zoals participatief theater, ‘community dialogue’ en ‘mediation’, maken HURICAP’s partnerorganisaties en mensenrechtenactivisten schendingen invoelbaar en zoeken zij samen met de lokale bevolking naar geweldloze oplossingen. In de afgelopen jaren heeft het programma veel ervaring opgebouwd in het werken met diverse groepen, waaronder vrouwen, jongeren, traditionele leiders en lokale overheden.

HURICAP ondersteunt Afrikaanse mensenrechtenorganisaties door ze te trainen, adviseren en ondersteunen in:

  • het opleiden van lokale mensenrechtenactivisten en mensenrechtengroepen/comités;
  • het verspreiden van kennis en bewustzijn over mensenrechten (zoals vastgelegd in lokale, nationale en internationale wetgeving en standaarden); 
  • het faciliteren van oplossingen voor mensenrechtenkwesties en door de toegang tot rechtspraak te verbeteren;
  • het campagnevoeren voor lokaal relevante mensenrechtenkwesties (bijv. huiselijk en seksueel geweld, vrouwenbesnijdenis, gebrekkige sociaaleconomische dienstverlening door de overheid, corruptie en intimidatie, landconflicten);
  • het monitoren, documenteren en rapporteren van mensenrechtenschendingen. Hiertoe heeft HURICAP een netwerk van Afrikaanse trainers (Frans en Engelstalig) tot haar beschikking. 

Daarnaast ontwikkelt HURICAP schriftelijk materiaal en trainingen om het lokale mensenrechtenwerk te faciliteren en om trainers ter plaatse op te leiden om relevante trainingen aan activisten te geven.

Bekijk dit filmpje over ons werk op het gebied van trainingen aan activisten in Afrika - in samenwerking met ASN Bank:

Wil je het ‘Human Rights Capacity-Building Programme’ ondersteunen?

Je kunt je bijdrage storten op rekeningnummer IBAN: NL42 INGB 0000 454 000, onder vermelding van ‘Human Rights Capacity-Building Programme’.

More info on our English and French pages